Sida:Psalm1695-1.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
146 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 147

Werldens ändar fattar han/
Och all haaf han mäta kan.

9. Honom måste hwarje man
Fruchta/ wyrda i all stand;
Ja/ then stolte slekia skal
Stoftet af hans fotapall.

10. Sielfwe the som härligt boo
I Konungslig pracht och roo/
Skola för hans ähros skull
Hafwa ospardt alt sitt gull.

11. Han skal ifrå Saba fåå
Dyra offer; äfwen så
Skal Arabien från sigh
Sända skäncker rikelig.

12. Ja the aldramächtigste
Skola låta ödmiukt see/
At han Konungars Konung är/
Som medh sitt Ord all ting bär.

13. Ty han frälsar ganska lätt.
Skaffar then elända rätt;
Och then intet bistånd haar
Tager han i sitt förswar.

14. Han anammar i sin wård
Them som werlden är förhård.
Och han fägnar mildt och wäl
En förtryckt och ängslig siäl.

15. The som lida wåld och nödh/
The ther uthstå swåran dödh/
Styrcker han/ och gifwer modh/
Och wil hämnas theras blodh.

16. Nådh och hans barmhertighet
Wahrar i all ewighet/
Honom böön ock offras skal
Dagh från dagh medh andacht all.

17. All ting skal i trefnad ståå/
Och en liuflig framgång fåå/
Såsom Libanon bär frucht/
Och som gräset sprider lucht.

18. Hans Namns ähra och beröm
Skal uthflyta som en ström;
Ty så wida Solen skijn/
Sträcker han uth machten sin.

19. Genom honom skal oss skee
Frijd och all wälsignelse.
Thess han ock stoor wyrdning haar
Af then stora hedna skaar.

20. Lofwad ware HErren Gudh/
Gudh som sina helga budh
Fordom gaf åth Israel/
Och förlöste honom wäl.

21. Lof prijs och härlighet
Ware Gudi stedz beredt.
Och all land hans ähro see:
Amen/ låt/ o Gudh/ så skee!

72.

Then 73 K. D. Psalm. Se tonen Num. 379.

1. THet är fullwist/ at hwar och en/
Som wil sigh rätt beflita/
At hålla sigh från synden reen/
Må sigh på Gudh förlita:

16. Nådh T 2 Ty