Sida:Psalm1695-1.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
148 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 149

Ty thet är rätt hans Israel/
Som haar en obesmittad siäl/
Och uthi trona lefwer.

2. Thet är altså ett missförstånd/
At jagh wil thet förtryta/
At all ting går them wäl i hand/
Som doch Gudz lagh motbryta.
Ett kötzligt sinne eij förstår
Then wägh som HErrans wijshet går;
Men staplar tijdh och slinter.

3. Thet synes ganska underligt/
At the som onde äro/
Må wäl och lefwa önskeligt/
Få alt thet the begära:
Them trycker aldrig någon nödh/
Them skrämer eij then swåra dödh/
Men the stå fast och truga.

4. När Gudh oss andra risa wil/
Tå warda the förgätne/
Them sändes ingen plå¨ga til;
Thess blifwa the förmätne:
Ja theras hierta blifwer stolt;
The giöra alt thet öfwerwäld/
Som them i sinnet kommer.

5. Doch måste man thet kalla godt/
Man törs thet intet lasta:
Ty rätten hålla the för spott/
Och under föttren kasta:
Ansichtet swäller wåldelig/
Och munnen häfwer uthu sigh
Stoor ord och mycket hädska.

6. Ehwad the tala/ blifwer trodt/
Som Himlen thet wist sade:
Them säger ingen man emot/
Men alle äro glade/
At the må hafwa then til wän/
Som/ när thet tränger/ kan igen
Them en wälgierning giöra.

7. Men efter arge siälar få
I sådan wälgång lefwa/
Är thet tå icke fåfängt gåå
I HErrans wägh/ och sträfwa
Mot synd och orättferdighet?
Ach neij! Ett Gudz barn seer och weet
Wäl theras usle ända.

8. Ty HErrans Ord är uppenbart/
Om man thet rätt begrundar/
Tå seer man at them ondom snart
Itt fahrligt fall tilstundar:
The på thet hala slipprigt stå/
Ther theras foot snart slinta må/
Och the i grund nedstörtas.

9. Förthenskull fast thet är förtreet/
At arge dårar trifwas/
Wil jagh doch älska meenlöshet/
Och migh eij låta drifwas
Ifrån then tienst jagh skyldig är
Min Gudh/ men hafwa honom kär/
Ehwad som migh tilfogas.

10. Fast om the wredsamt på migh see/
Och hånligt migh försmäda/

6. E- T 3 Förty