Sida:Psalm1695-1.djvu/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
150 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 151

Förty jagh wandrar eij som the/
Wil eij the footspor tråda:
Så håller jagh migh til Gudz nådh/
Han leder migh så medh sitt rådh/
At jagh i sällhet stadnar.

11. O HErre! när jagh hafwer tigh/
Så låter jagh migh nöija:
Hwad jord och Himmel haar i sigh/
Skal migh eij från tigh böija.
om migh försmächta siäl och kropp/
Så ästu doch/ O Gudh/ mitt hopp
Min deel/ min tröst/ min glädie.

12. Sij/ tu förgiör them som från tigh
Sin Gudh och HErra wika:
Förgåås the skola hastelig/
Som efter werlden sika.
men thet är migh en hiertans frögd/
At all min hogh är ther til bögd
At trösta uppå HErran.

73.

Then 77 K. D. Psalm. Se tonen Num. 100.

1. MIn Gudh jagh nu åkallar
Medh en andächtig röst;
Som han migh sielf befallar/
Så söker jagh hans tröst.
Min nödh migh ther til drifwer/
Och sorgen som migh qwäl/
All tröst som werlden gifwer
Förnöijer eij min siäl.

2. men när jagh är bedröfwad
Så täncker jagh på Gudh:
När siälen warder pröfwad/
Besinner jagh hans budh/
Och i min ångest talar/
Fast krafften är eij stoor;
Ty när Gudh eij hugswalar/
Förmår jagh eij ett ord.

3. Jagh täncker på the tider/
Och på the förra åhr/
Samt hwad som jagh nu lider/
Och huru migh nu går.
Jagh täncker på the stunder/
Tå jagh månd lofwa tigh.
Min ande diupt begrundar/
Hwij tu nu ängslar migh.

4. Migh tijdt i hogen rinner
En tancke som är swår/
Män Gudh sigh ock påminner
Then nödh som på migh går?
Män han haar migh förskutit?
Skal jagh förwänta nådh?
Haar han nu igenslutit
Sin kärleks runda rådh?

5. Haar nu Gudz mildhet ända?
Och rygger han sin edh?
Förgäter han at sända
Sin hielp? är han så wredht/
At han medh macht tillycker
Barmhertighetens dör?
Och eij then arma rycker
Uht nöden nu som förz?

När 6. Medh