Sida:Psalm1695-1.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
152 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 153

6. Medh slika tanckar qwälies
Min tröstelösa siäl.
Och fast tin hielp fördwälies/
Hogkommer jagh lijkwäl/
At tu kant alt förwandla
Medh tine högra hand;
Emot tin almacht handla
Förmår eij någon man.

7. Jagh therför altijd minnes
På thet tu förz haar giordt:
Tin förra under sinnes/
Them haar mitt hierta spordt.
jagh säger: HErrans wägar
The äro utan brist;
Alt hwad han låfwa plågar/
Fullbordar han förwist.

8. Han fordo lätt förstörde
Egyptens stora macht;
Och Israel Uthförde/
Som war i träldom bracht.
The under jagh besinner/
Som Herren hafwer giordt;
Och ther af migh påminner
Hans wälde/ som är stort.

9. Han hafwer hafsens wägar
Rördt/ åthskildt och förskräckt:
Til Hedningarnas plågor
Haar han sin sky upwäckt/
Och ther af nedergutit
Elds pilar/ dunderskott/
Som hafwa genom brutit/
Giordt fienden til spott.

10. Sij hela jorden rördes/
Och bäfde fast ther widh/
Tå HErrans dunder hördes/
Och ofrijd sändes nidh.
Men Gudh sitt folck uthförde/
Alt efter löftets Ord/
Rätt som en trogen herde
En wärnlös fårahiord.

74.

Then 79 K. D. Psalm. Se tonen Num. 64.

1. O HErre Gudh betee tin macht/
Titt folck är stadt i wånda;
Then hielp som tu them haar tilsagt/
Låt komma snart til handa:
Tin arfwedeel öfwerfallen är
Af the grymma hedningars häär/
The wilia honom platt förderfwa.

2. The kunna eij lida titt helga Ord/
Medh falsk Gudztienst the fara;
Then the medh trugh och mycket mord
Försächta och förswara:
Ther medh tin stadh Jerusalem/
Titt helga Tempel också af them
Warder i grund förstörat.

3. The hafwa tins folcks meenlösa blodh
Så jämmerliga uthgutit/
At thet alt som en rinnande flodh/
På jorden hafwer omflutit:

Som V The