Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-1.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har inte korrekturlästs
162 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 163

Kyssa friden medh gamman:
Thess frögde sigh hwar medh annan.

5. Så skal ock sanning wäxa medh
Här på jordene blida:
Rättferdighet til oss här nedh
Skal see af Himmelen wida.
HErren/ af sin barmhertighet/
Skal oss alt godt bewisa.
Wårt land skal medh stoor ymnoghet
Bära frucht; thess skole wij prisa
Wår Gudh medh sång och wisa.

6. Wij bidie tigh/ o Fader mild/
Låt oss alt thetta hända:
Och gif oss alla synder til/
Tå wij oss til tigh wända.
Låt rättferdighet när oss boo/
Och här godh framgång winna:
Så skeer oss både lycka och roo/
Af nådh och mildhet tine.
O HErre/ haf oss i minne!

78.

Then 86 K. D. Psalm. Se tonen Num. 27.

1. MIn Öron/ HErre/ til migh bög/
Tigh til migh wärdes wända:
Medh hielpen icke länge drög/
Ty jagh är fast elände.
Bewara tu min arma siäl/
At hon i tigh må wara wäl:
På tigh hon sigh förlåter.

2. Ach! HErre Gudh war nådelig/
Tin tienare uprätta:
Til tigh jagh ropar dagelig/
Min ängslan wärdes lätta.
Gläd tu min siäl/ ty efter tigh/
Min HErre Gudh/ jagh innerlig
Och af alt hierta trängtar.

3. Tu äst ju godh och nådelig
Them som tigh rätt åkalla:
I nöden wärdes höra migh:
Låt migh i synd eij falla.
Ty straffet är ju syndsens löön:
Men/ HErre Gudh/ förnim min böön/
Min suckan eij förachta.

4. O Gudh/ tigh är ju ingen lijk/
Ibland hedningars gudar.
Af nådh och macht äst tu så rijk/
At ingen kan förbiuda
Tigh giöra alt hwad som tu wil;
Jord/ Himmel/ haaf tigh hörer til:
Ty skal man titt Namn ähra.

5. Alt folck thet skal tilbidia tigh/
Ty tu äst Gudh allena:
Tin wägh/ o HErre/ wisa migh;
Hålt hiertat widh thet ena/
Jagh fruchta må titt stora Namn/
Tin Sanning är en säker hamn/
För them som ther i wandra.

6. Min HErre Gudh/ jagh tackar tigh/
Och ewigt titt namn ährar.
Stoor är tin godhet öfwer migh:

Tin X 2 Altz-