Sida:Psalm1695-1.djvu/94

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
164 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 165

Alzintet migh förfärar.
Ty tu haar migh från synd och dödh/
Från Satans macht/ från Helwetes glödh
Medh tin dödh frälst och frijat.

7. The stolte sättia sigh mot migh/
Effter min siäl the trachta.
The tänckia/ tala spotskelig/
Och tigh/ min Gudh/ eij achta.
Men tu äst godh och nådelig/
Tu äst barmhertig dagelig/
Af mildhet stoor och trohet.

8. Wänd tigh til migh tin tienare/
Stärck medh tin macht och nåde:
At the migh hata/ måge see/
At tu allena råder;
At tu migh tröstar/ medh migh står.
Om jagh ett sådant tekn får/
Så skal min fiende skämmas.

79.

Then 90 K. D. Psalm.

Koral nr 79 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/79 saknas

1. O HErre Gudh af Himmelrijk/
Wår tilflycht ästu ewinnerlig
I nödh och allan fahra.
Tin macht uthöfwer all ting går:
Then är eij til som tigh motstår/
Alzmächtig män tu wara
Förz än Himmelen skapad war/
Och jorden berg och högar bar/
ästu Gudh och ewigt blifwer/
Som allom lijf och anda gifwer.

2. Efter stoor sorg och mycken nödh/
Låter tu menniskian lida dödh;
Jord måste hon tå warda:
Doch säger tu/ kommer igen
Menniskioers barn/ och lefwer änn/
Efter then döden hårda.
Ty tusend åhr äro för tigh
Alt som then dagh i gåår framgick/
Och som en wächt om natten/
Warda the för tigh skattad.

3. Tu låter them gåå sin kos medh hast/
Alt som thet watu som strömar fast/
Enom sömn äro the lijke.

berg X 3 Thet