Sida:Psalm1695-1.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
166 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 167

Thet är så snart medh menniskian giordt/
Som medh thet gräst som wisnar bort:
Thet går öfwer fattiga och rika:
Arla gräset sin blomma bär/
Om qwällen thet förwisnat är/
Ty thet warder afslagit/
Förtorckat och borttagit.

4. Thet kommer af wår synd så ledh/
At tu på oss äst worden wredh/
Ther af måste wij förswinna.
Tin grymhet trycker oss nedh i grund/
Och plågar oss så margelund;
Thet klagar man och qwinna.
Wår brott tu ställer fram för tigh/
Och seer på them hwart ögnablick/
Sin synd kan ingen hölja/
Och för tin ögon dölja.

5. Ty är ock nu wår älder kort/
Medh hast löper wår lifztijd bort;
Thet hafwer tin wrede wållit.
Wij ände i thenna jämmerdahl
Wår tijd så snart som ett löst taal;
Eij kunne wij längre hållat.
Wåra dagar äro siuttijo åhr/
Fast sällan man ottatijo nåhr:
Doch är alt sorg och wända/
Och flyr oss brått från handa.

6. Men ho är then som thet wil troo/
At tin wrede så stoor oroo
På oss hafwer låtit komma?
Hwar tage wij ock nu then man/
Som för tin grymhet fruchta kan/
Och skaffa sigh ther af fromma?
Ty bidie wij tigh/ HErre blijd/
Lär oss betänckia wår korta tijd/
At wij måge wijshet finna/
Som styrcker oss hierta och sinne.

7. Wänd tigh nu om/ o HErre kär/
Tin nådh låt oss bekomma här/
Hwij töfwar tu doch så länge?
War tinom tienarom godh och huld/
Förlåt oss wåra synd och skuld/
Then oss så storliga tränger.
Betee oss tin stora mildhet/
Och tag bort all wår uselhet/
Så wilie wij tigh prijs gifwa/
Medh frögd then stund wij lefwe.

8. Låt thet doch icke längre skee/
At ss så qwäl wår sorg och wee;
Giör ther på en godh ända.
Tröst oss nu medh glädie och frögd/
Then tu uthaf tin Himmels högd
Til oss hijt wärdes sända.
Låt tina tienare förståå
Tin nådewärck/ theras barn också/
Tin härlighet til ähra/
Thet wij af hiertat begäre.

9. Så war nu HErre Gudh oss blijd/
Och skona oss swaga/ som altijd
Bryta och i synd falle:

Hwar Han