Sida:Psalm1695-1.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
168 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 169

Han giöre oss hielp och bistånd
Medh sin mächtiga högra hand/
Thet bidie wij nu om alle.
Han låte wår wärck medh oss gåå wäl/
Ehwad the höra til lijf eller siäl;
Så skole wij honom ähra/
Til ewigh tijd hans lof bära.

80.

Then 91 K. D. Psalm.

Koral nr 80 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/80 saknas

1. THen som under hans beskärm boor/
Som högst är öfwer alla/
Och sigh uthi hans hägn betroor/
Och til honom weet sigh hålla/
Han säger: HErre/ tu äst min tröst/
Mitt hopp/ min Gudh och fäste:
Jagh håller migh widh tina röst/
Then troor jagh til thet bästa;
Jägarens näät/
Ond pestilentz migh undfly låt.

2. Hans fiädrar skola beskydda tigh/
Hans wingar skola tigh skyla;
Ty går tu frij för fiendens swijk/
Och blifwer i roo och hwila.
Gudz sanning är både skräm och sköld/
Ther widh må tu fast blifwa:
Hon skal tigh frija från dödzens wåld/
Alt ondt kan hon fördrifwa;
Alzingen brist
Medh henne fins/ eij swijk eller list.

3. Then stygghet som om natten faar/
Skal tigh intet förskräckia:
The skott som flyga om dagen klar/
Skola tigh eij heller räckia:
Tigh skal eij nalkas mörcksens qwahl/
Eij heller then middagz plåga.
All fahrlighet tu undkomma skal:
Tor tu tigh på Gudh wåga:
Uthi all stund
Haar tu för tigh en fastan grund.

4. Hwar then wåde än komme uppå/
At tusend widh tin sido
Störte/ widh then högra också
Tijo tusend thet samma lido:
Så skal doch thenna plåga swår

Mitt Y Eij