Sida:Psalm1695-1.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
170 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 171

Eij kunna til tigh hinna.
Then onde hoop tå sin löön får;¨
Thet skola tin ögon finna:
Plåga och wee
Hafwa the onde sigh försee.

5. Then Aldrahögste är tin borg;
Ty blifwer tu utan fahra:
Han hielper tigh Från all tin sorg/
Och wil tigh wäl bewara:
Tigh skal intet ondt komma uppå/
Och ingen plåga trängia:
I frijd tå skal tin hydda ståå;
Ty Gudh wil ther om ständiga:
Thess är tigh wäl/
Ty må tu glädias medh godh skiäl.

6. Thet är af HErranom så befalt/
Hans Änglar skola tigh wachta:
På tina wägar tu blifwa skalt
Säker/ thet månde the achta.
På händerna skola ock the
Tigh bära/ och medh flijt sköta/
At tigh skal ingen skada skee/
Tin foot mot stenen eij stöta.
Medh slika macht.
Hafwer tigh HErren ombelagt.

7. På grymma leijon skal tu gåå/
Och på the ormar stygga/
The snöde drakar skola också
Under tina fötter liggia.
Han hafwer/ säger Gudh/ lust til migh;
Ty wil jagh honom bewara:
Mitt Namn känner han sannerlig;
Ty hafwer han ingen fahra.
Hans hiertas böön
Hörer jagh/ och honom alzintet förr.

8. Jagh är medh honom uthi hans nödh/
Och wil honom ther uthföra.
Eij torf han fruchta skam eller dödh/
Stoor ähro wil jagh onom giöra.
Medh ett långt lijf skal jagh än tå
Honom försörja mätta.
Min salighet skal jagh också
Honom betee: alt thetta
Skal wara wist/
Och honom skee förutan list.

81.

Then 92 K. D. Psalm. Se tonen Num. 199.

1. ETt kostligt ting och godt thet är/
At tacka Gudh wår Fader kär;
Och prisa högt hans heliga Namn/
Som är wår tröst och säkre hamn.

2. Medh sång på strång- och Harpospel/
Förkunna stdz förutan fehl
Hans sanning och hans nåde rund
Hwar morgon och hwar aftonstund.

3. Ty siunger jagh nu wäl förnögd/
Om tine werck medh lust och frögd;
Them wij här altijd skåda få/
Doch tine rådh eij finne på.

4. En owijs man thet eij förstår/

Ty Y 2 Troor