Sida:Psalm1695-1.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
172 Konung Dawidz Psalmer. Konung Dawidz Psalmer. 173

Troor af en slump alt skeer och går;
Och lefwer som han sielfwer wil/
Så länge han får wara til.

5. The onde sigh så rota här/
Och blomstras fort/ som hwar begär;
Doch ändtlig the en ända få/
Som faslig är at tänckia på.

6. Men/ HErre/ tusom styrer alt/
Then högste är och blifwa skalt:
Tin owän skal medh hast förgåås/
Och aldrig mera wederfåås.

7. Och sijt mitt horn thet blijr uphögdt/
Fast något är ther medh fördrögdt:
Mitt öga skal sin lust snart see
På then migh nu giör spott och spee.

8. Then frome som ett palmträ står/
Medh gröna lööf så höst om wåhr;
Som Cederträ på Libanon
Upwäxer han medh mycken mohn.

9. Then i Gudz huus planterad är/
Han grönskas wäl/ godh frucht ock bär;
Och fast thet skeer/ han länge får
Här lefwa/ han doch frisker står.

10. På thet at han förkunna må/
At Gudh är from til lita på;
Och alt orätt är honom ledt:
Ske honom prijs i ewighet!

82.

Then 94 K. D. Psalm. Se tonen Num. 312.

1. O Gudh som haar i händer
All macht och rättwijs hämd/
Min suck jagh til tigh sänder;
Låt migh eij warda skämd.

2. Stat up/ och näps then skara/
Som medh så stolt föracht/
Eij blygs at framgent fara/
Och strida mot tin macht.

3. Hur länge skal här trifwas
Then ondska the begå?
Hur länge skal then yfwas/
Och sigh berömma fåå?

4. The frome tryckias under;
Til roof blijr armas deel;
List spinnes up och funder/
Och rätten giörs til spel.

5. Besinner doch i galne/
At HErren all ting weet:
Hur tijd j åren falne/
Thet haar han noga sedt.

6. Han som haar skönkt oss öra/
Och ögon til at see/
Skull han eij sielfwer höra/
Hur wij oss här betee?

7. Han som all ting föröda
Och werlden förstöra kan/
Hwad hafwer han för möda/
At slåå en syndig man?

8. Han är then oss kan råda
Til thet wårt bästa är:
Han kan wår tanka skåda/
Och alt wår siäls begär.

Min Y 3 9. Ty