Sida:Psalm1695-2.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
434435
Om Menniskiones Fall och Vprättelse.

3. Hade eij Christus kommit här på jorden nedh/
Och sielfwer Mandom tagit/ och lidit döden medh/
Och så wår synd afplanat genom sin pino stoor;
Hade ingen wordet skonad/ som i werlden boor.
Kyrie Eleeson.

4. Sådana wälgierning och faderlig godhet
Hafwer oss Gudh bewijsat/ och oss sin nådh betedt
I Christo wårom HErra/ som tolde för oss dödh:
Han wil alt ondt afwärja/ och hielpa oss af nödh.
Kyrie Eleeson.

5. Här medh skole wij oss trösta både natt och dagh/
At wij eij förtwifle för Gudz stränga lagh;
Ty wij äre frälste ifrån all fahrlighet/
Genom Christum wår HErra/ wälsignad i ewighet.
Kyrie Eleeson.

6. Therföre wele wij lofwa/ och tacka i all land
Gudh Fader/ och hans enda Son/ också then Helige And;
Och bedia at han wille oss hielpa i dödsens stund/
Och gifwa en ewig glädie genom sin stora miskund.
Kyrie Eleeson/ Christe Eleeson/ Kyrie Eleeson.

219.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 219 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/219 saknas

1. HWar man må nu wäl glädia sigh/
Här är stoor frögd på färde;
Ty Gudh är oss nu nådelig/
Som wore döden wärde.
Han hafwer allom sagt thet til/
At han barmhertig wara wil:
Hwad står oss nu til trängia?

2. Jagh vnder Diefwulen fången låg/
Kunde migh eij sielfwer hielpa:
Min synd migh qwalde natt och dagh/
Och wille migh nederstielpa:
Min synd migh til förtwiflan dref/
Ty synd och döden för migh blef/
Helwetit stod oss öpet.

3. Gudh af sine barmhertighet
Sin ögon til migh wände/
Han kunde eij lida min vselhet/
Hielp wille han migh sända:
Ändoch jagh war af synder full/
War han migh för en Fader hull/
Och lät sigh om migh wårda.

4. Han sade til sin enda Son:
Nu är tijd til förbarma:
Far nidh vthi thet syndaland/
Och lös the fångar arma
Af theras synd och stora nödh/
Fräls them ifrån then ewiga dödh/
Och låt them medh tigh lefwa.