Sida:Psalm1695-2.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
466 Om HErrans Sabbaths dagh. Böne-Psalmer för Predikan. 467

16. O tu upståndne JEsu Christ/
Låt oss ståå up/ at Satans list
Eij söfwer oss i synden in/
Och falle så i wreden tin.

17. Som tu af dödh upstånden äst/
Så låt wår omsorg wara mäst/
At wij här up af synden stå/
Och medh tigh in i lifwet gå.

18. Omwänd/ o JEsu/ theras hoop/
Som sänckter är i syndsens groop/
Then ther tin dagh wahnwyrda må/
Och wil eij til titt Tempel gåå.

19. Ach! låt them doch betänckia sigh/
At the må lefwa Christelig/
Och fijra så tin Sabbaths dagh/
At thet skeer tigh til godt behagh.

20. O Helge And/ titt Ord/ tin röst
Låt oss så fatta til wår tröst/
At tolmod/ troo och kärlek reen
Må wäxa til hos hwar och en.

21. At mången siäl/ o Ande blijd/
Titt Ord förachtar thenna tijd/
Ther öfwer tu förbarma tigh/
At then doch må besinna sigh.

22. På thet wij samtlig dyrcka må
Then Gudh wij böre troo uppå:
Och alle sidst then Sabbath stoor
Få hålla ther Gudh ewigt boor.

Böne-Psalmer för Predikan.

231.
Se tonen Num. 108.

1. O Gudh/ thet är en hiertans tröst/
När til titt huus man kommer/
ther wij fam höra tina röst/
Och lära tina domar.
Hur' wäl thet i titt Tempel går/
Hur' Helgedomen härlig står/
Thet är stoor lust at skåda.

2. I tino huse är en dagh
Fast bättre til at blifwa/
Än alt thet nöije och behagh/
Som werlden haar at gifwa.
Fullkomlig glädie hos tigh är/
Uthi tin boning/ HErre kär/
Ther tu tigh uppenbarar.

3. Ty bedie wij så innerlig/
At tu then nådh oss unner/
At wij ther blifwa stedz medh tigh/
Ther man titt Ord förkunner;
Och låt oss ther tin ähro see:
Tin härlighet ock oss betee/
Medh frögd förutan ända.

4. Gif oss/ o Gudh/ tin Anda godh/
Som altijd oss bereder/
Uplyser/ styrcker hogh och modh/
At lära tina seder:
At wij titt Ord må rätt förståå/

Böne- Nnn 3 Ther