Sida:Psalm1695-2.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
468 Böne-Psalmer för Predikan. 469

Ther efter oss fast ställa så/
At titt Namn altijd helges.

5. Wij prise tigh/ o Fader kär/
Samt medh tin Son wår HErra/
Tigh Helge And/ som trösten är/
Ske också jämlijk ähra.
Som thet i allan tijd är skedt/
Och ännu skeer i ewighet.
Wij siunge ther til Amen!

232.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 232 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/232 saknas

1. HIjt/ o JEsu! samloms wij/
At titt helga Ord fåähöra:
Wärdes sielfwer ståå oss bij/
Och wår hogh til andacht röra;
At han ifrån jorden tagen/
Til tigh altijd warder dragen :/:

2. Wårt förnuft förblindat är;
Mörcker all wår siäl betäcker/
Om tin Ande är eij när/
Som nytt lius i henne wäcker.
JEsu/ wärdes oss nu stärcka/
Och nytt hierta i oss werka! :/:

3. O! tu härlighetens skeen/
Lius af Fadrens Lius uthgångit/
Giör wår hogh från mörckret reen/
Som wårt hierta håller fånget.
Styr wår tunga/ hogh och öra/
Til at rätt wår Gudztienst giöra. :/:

233.
Se tonen Num. 108.

1. O Gudh som hörer allas röst/
Gif oss tins Andes gåfwa/
At wij som sättie til tigh tröst/
Tigh rätzlig kunde lofwa:
At wij titt Ord så höra må/
Wär troo hon kunde styrckio fåå/
Och wij må Christligt lefwa.

2. Låt up hwar trogen herdas munn/
At han titt Budh må följa:
Och oförskräckt i thenna stund
Eij någon sanning dölja.
Men hwad tu Gudh oss säija wil/
Ther gif tu tina nåder til/
At han thet oss förkunnar.

3. Wår öron öpna/ HErre Gudh/
Regera hogh och sinne/
At wij må höra tina Budh/
Och hafwa them i minne.
Så at wij Ordet wäl förstå/
Och altijd i tin wilja gå;
Och såledz Ordet giöre.

JEsu/ 234.