Sida:Psalm1695-2.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
470 Böne-Psalmer efter Predikan. 471

234.
Se tonen Num. 307.

1. HErre JEsu Christ tigh til oss wänd/
Tin Helga And tu til oss sänd/
Medh nådh och krafft tu oss reger;
Och oss på lifzens wägh sielf föör.

2. Låt öpnas munn til tins Namns prijs/
Styre hiertan tin Ande wijs/
Öka wår troo/ uplys wår siäl/
Titt helga Ord at lära wäl.

3. Til thess wij siunge medh Gudz hähr/
Helig/ Helig wår HErre är/
Och skåde hans Ansichte klar/
I Himla högd bland Ängla skaar.

4. Ähra ske Fadren och hans Son/
Then Helge And i samma thron/
Then Heliga Treenighet
Ware stoor prijs i ewighet!

Böne-Psalm efter Predikan.

235.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 235 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/235 saknas

1. SÅledz är wår kyrckiogång
Thenna stunden wäl förfluten;
Gudz Ordz lära/ böön och sång
Är i HErrans Namn besluten.
Gudh han ware ewight prisad/
Som oss haar så härligt spisat :/:

2. Wij gåm heem hwar til sitt boo/
Af Gudz helga gåfwor glade;
Finne nu wår siälaroo/
Hwar til wij stoor längtan hade.
Gudh oss framgent så ledsage/
At wij honom wäl behage :/:

3. Gudh wår uthgång salig giör/
Wåra brister nådigt hela:
Och all Satans list förstör:
Dagligt brödh låt oss eij fela.
Låt oss wäl wår wandring ända/
Och til tigh i Himlen lända :/:

III.

Om Antichristo.

236.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 236 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{ r2 e2 g2 g2 a2 c2 b2 b2 a1\fermata\divMax
r2 g2 c2 d2 e2 e2 a,8 (b8 c4 b4 a4 g2) e2\fermata\divMax}
r2 b'2 d2 c4 c4 b2. c4 d4 (c8 b8 c4) c4 b1\fermata\divMax
r2 a2 b2 c2 d2 g,2 a1 g1\fermata\divMax
r2 g2 c2 c2 g2 g2 a2 g4 f4 e1\fermata\divMax
r2 d2 e2 f2 g2 a2 d,4 a'2 g4 f1 e1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{r2 e2 e2 b2^"6" a2 a'2 d,2^"6" e2^"*" a,1\fermata\divMax
r2 e'2 a,2 b2 c2 a2 d4 a4 d2^"65" c4 d4 e2\fermata\divMax}
r2 e2 b2^"6" a2 e'2. a,4 d2 a2 e'1\fermata\divMax
r2 fis2^"6" g2 e2 fis2^"6" g4 b,4^"6" c2^"6" d2 g1\fermata\divMax
r2 e2 a2 e2^"6" c2 e2 f2 g2 c,1\fermata\divFin
r2 b2^"6" c2 a2^"6" b2^"6" c2^"6" d2 c2^"65" d1 e1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ O Rom/ går thet nu så medh tigh/
Som haf -- wer stålt här lef -- wat/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Och tin Påf -- we nogh wäl -- de -- lig
Öf -- wer all werld up -- häf -- wet: }


>>

Och gior -- de tigh båld medh myc -- ken wåld/
Tin macht gick öf -- wer al -- la:
För -- achta -- de så både sto -- ra och små/
Som eij wil -- le til tigh fal -- la.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 100 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
1. Så- Ooo För-