Sida:Psalm1695-2.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
478 Om Antichristo Om Gudz nådiga Beskydd. 479

Som oss aldeles uth wijste
(Thess wele wij prisa tigh)
Huru wij skole öfwerwinna
Then leda Antichist/
At han kan sielf besinna
Sigh snärjas medh sin list

10. Förminskas skal titt wälde/
Tu grymme Antichrist:
Tina Lemmar och uppehälle
Hafwa redo fångit en brist:
Och ytterst skal Gudz Ande/
Som går af Christi munn/
Tigh dräpa utan wånda:
Så ändas werldsens stund.

11. At så skal skee och hända/
Thet haar oss Skriften lärdt/
Titt rijke skal fåå en ända/
Som hafwer en lång tijd hårdt:
Then långe war i lönde/
Han är nu uppenbar/
Som allom Gudz Ord sönde/
Och lärde sin egen paar.

12. Ho ästu arge dåre/
Som undrar här uppå?
Tu må wäl sällan tårar/
At tu kunde weta fåå/
Och lära then rätta wägen/
Som leder til ewigt lijf/
Och icke wara så trågen
I håhn och fåfängt kijf.

13. Wil tu nu thet rätt weta/
Så fly all mennisklig dicht:
Apostlar och Propheter/
Och all then helga Skrift/
Gifwa tigh thet tilkänna/
Om tu them sökia wilt/
Hwart tu skalt hamna och lända:
Gudh ware oss allom mild!

IV.

Om Gudz nådiga Beskydd.

238.
Se tonen Num. 94.

1.War glad min siäl och fatta modh,
Gudh wil sigh änn förbarma.
Wist hielper tigh then HErren godh,
Som frälsa wil then arma.
Fast thet går hårdt; i rosengård
Får man eij altijd wara.
Then på Gudh troor/ han trygger boor/
I alsköns nödh och fahra.

2. Thet Joseph wist then frome man
Haar mången gång förfarit/
Om Dawid/ Job man läsa kan/
Hur´ the i nödh haa warit.
Men HErren blijd/ i rättan tijd/
Them doch uhr nöden ryckte.
Then på Gudh troor/ han trygger boor/
Fast werlden all förtryckte.

3. Tråtz werld och Satan/ at i migh
Från min Gudh kunnen draga.

13. Wil Ppp