Sida:Psalm1695-2.djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
480 Om Gudz nådiga Beskydd. Om Gudz nådiga Beskydd. 481

Mitt hopp widh HErran fäster sigh;
Hans nådh spör jagh all daga:
Han hielpen haar för migh ospard/
Thess må jagh honom prisa.
Then honom troor/ han trygger boor;
Ho wil migh annat wisa?

4. När menniskior bespotta migh/
Och uthi grund förachta/
Som Gudh migh hade stött från sigh:
Doch wil jagh thet eij achta.
Gudh skyddar migh här wisserlig/
I honom står mitt nöije.
Jagh honom troor/ på honom boor/
Han kan migh ock uphöija.

5. Ändoch thet stundom tyckes så/
At Gudh eij wil migh wårda;
Och werlden månde mot migh ståå
Medh trugh och orden hårda:
Så weet jagh wist/ at han migh sidst
I rättan tijd wil hielpa.
Then på Gudh troor/ han trygger boor;
Ho kan migh tå nedstielpa.

6. Ty war nu gladh min siäl så kär,
Och lät tigh eij förföra:
Ty werlden/ synd och Satans hähr
Skal tigh eij skada giöra.
Sij, JEsus Christ Gudz Son förwist/
Them månde öfwerwinna.
På Gudh tu bygg/ så ästu trygg/
Han hielper i alt sinne.

7. Eij någon han förlåta må/
Som i hans wilja lefwer/
Och honom endast liter på/
Och i hans wåld sigh gifwer:
Troo/ kärlek/ hopp/ i lifsens lopp
Gudz nådh och tröst migh delar.
Then på Gudh troor/ han trygger boor/
Eij något honom felar.

8. Then hielp hos werlden söker här/
Och eij hos Gudh sin HErra/
Han wrångwijs och förderfwad är/
Och kommer eij til ähra:
Gudh först och sidst/ wår hielp är wist/
I JEsu medh all gamman.
Then sådant troor/ han trygger boor/
Och warder salig/ Amen.

239.
Se tonen Num. 230.

1. UThi tin nådh/ o Fader blijd/
Befaller jagh i allan tijd
Min arma siäl/ och hwad jagh haar;
Anamma alt i titt förwahr.

2. Min siäl/ mitt lijf titt egit är/
Thet wetstu sielf/ o HErre kär!
Hwad tigh tilhörer sielf bewar/
Så rädz jagh eij the ondas skaar.

3. I tigh är jagh af hiertat nögd;
Tu äst min enda tröst och frögd.
Uthi min nödh och stora brist
ästu min hielp/ thet weet jagh wist.

7. Eij Ppp 2 4. Thet