Sida:Psalm1695-2.djvu/124

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
482483
Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse.

4. Thet är min troo/ o Fader blijd:
Hielp at jagh altijd blijr ther widh:
Ifrå titt barn tu aldrig wik/
At jagh må ärfwa Himmelrijk.

V.

Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse.

240.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 240 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/240 saknas

1. ALlena til tigh/ HErre JEsu Christ/
Mitt hopp står här på jorden:
Jagh weet eij annor tröst förwist/
Min tröstare äst tu worden:
Från ewig tijd är ingen vthkorad/
I werlden är ingen menniskia boren/
Som kan af nöden hielpa migh: jagh ropar til tigh/
Til then man mäst förtröstar sigh.

2. Min synd är stoor och mycket swår/
At hiertat må förtwina;
Tag bort min synd thet stora sår/
Genom tin dödh och pina:
Och säg thet tinom Fader huld/
At tu betalte mina skuld/
Så slipper jagh af syndsens snara/ o HErre halt vtan fahra
Hwad tu tilsagt och låfwat haar.

3. Gif migh af tine barmhertighet/
Then rätta Christna trona/
På thet jagh tina kärlighet
Må innerliga röna:
Först och för all ting älska tigh/
Så ock min nästa såsom migh:
I minom änd tin hielp migh sänd/ giör thet behänd/
Diefwulens list långt från migh wänd.

4. Ähra ske Gudh i sin högsta thron/
Alles wår käre Fader;
Och JEsu Christ hans enda Son/
Som oss altijd bewarar:
Och Gudh then Helge Anda;
Hans hielp står oss tilhanda/
Ther medh wij warde behagelig/ här nu timelig/
Och sedan ther ewinnerlig.


241.
Se tonen Num. 305.

1. WÄl migh i ewighet! nu känner siäl och sinne
Tröst/ fägnad/ frijd och roo; ty jagh är vthi minne
Hos Gudh min Frälserman; och seer migh niuta wist
En frucht af pinan tin/ o milde JEsu Christ!