Sida:Psalm1695-2.djvu/127

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
488 Om Christi Förtienst/ Kärlek och nådiga Närwarelse. 489

Och thess synder störr och smårre/
Wuthi tanckar/ werck och ord/
WOre af tigh alle slätt
Öfwade på många sätt;
Kunde doch Gudz nådh eij stäckias/
Och hans kärleks led uthsläckias.

II. Ach! mion Gudh/ låt samma nåde
ALtijd för migh öpen ståå:
At jagh i mins ängzlans wåde
Tina godhet smaka må.
Haf migh kär/ och upwäck migh/
At jagh åter älskar itgh:
Låt tin Anda migh regera/
At jagh ei så syndare mera!

VI.

Om CHristi Förtienst/ Kärlek och nådiga Närwarelse.

244.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 244 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/244 saknas

Syndaren.
1. ACh! hwad skal jagh doch begynna?
Ach! hur' qwäljer synden migh:
Ach! hur' gifwer hiertat sigh:
Ögonen medh tårar rinna/
Sorg och qwida/ pust och gråt
Äro migh en daglig låt.

JEsus.
2. Ho är then jagh klaga hörer?
Then sigh jämrar hiertelig?
Och så högt beklagar sigh/
Och ther medh mitt hierta rörer?
Bort medh sådan klage-röst/
Här är hugnad/ här är tröst.

Syndaren.
3. Ach! at någon wille sånda
Migh en tröst i hiertat mitt/
At jagh blefwe synden qwitt.
Ach! hwart uth skal jagh migh wända/
För min synds orolighet/
Som migh giör sorg och förtret?

JEsus.
4. Här är jagh then plågar sånda
Trösten af barmhertighet
Them/ som i sann ödmiukhet
Sigh bootfördigt til migh wända/
Sökiandes medh trona migh/
Och medh längtan hiertelig.

Syndaren.
5. Ach! hwad är thet jagh förnimmer?
Thet iock lisar hiertat mitt/

Syn- Qqq 2 Och