Sida:Psalm1695-2.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
492 Om Christi Förtienst/ Kärlek och nådiga Närwarelse. 493

245.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 245 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 4/4
 \key bes \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{f4 bes a4. bes8 c (d) es (f) d4 bes \fermata\divMax
d8 (es) f4 bes,4. a8 bes8 (c) d4 c2\fermata\divMax}
c4. f8 f4. es8 d4. d8 es4 es \fermata\divMax
d4 c b c8 (d) d4. c8 c2\fermata\divMax
f4. bes,8 bes4. g8 a4. bes8 c4 c \fermata\divMax
d4. es8 es4 d8 (es) c4. bes8 bes2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{bes'8 a g4 f2 a,4. a8^"6" bes2 \fermata\divMax
bes'4 a^"6" g f8 es d^"6" c bes4 f'2\fermata\divMax}
f2 a^"65" bes8 a g f es4 es\fermata\divMax
f4^"6" g8 (as) g4^"#" c,^"b" g2^"4#" c\fermata\divMax
d4.^"6" d8 es4. es8 f2 (f8) es d c\fermata\divMax
bes2^"b5" a4 bes f2^"43" bes\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ JEs -- us är min wän then bäs -- te/
Hwil -- kens li -- ke ald -- rig är: }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
Skal jagh tå så medh the fles -- te
Öf -- wer -- gif -- wa ho -- nom här? }


>>

In -- gen skal migh kun -- na ski -- lia
If -- rån then migh haar så kär/
En skal wa -- ra bäg -- ges wi -- lje/
Al -- tijd här och e -- wigt ther.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 4 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 4)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. JEsus är min wän then bäste/
Hwilkens like aldrig är;
Skal jagh tå så medh the fleste
Öfwergifwa honom här?
Ingen skal migh kunna skilja
Ifrån then migh haar så kär/
En skal wara bägges wilje/
Altijd här och ewigt ther.

2. Han haar döden för migh lidit/
Ingen skal fördöma migh;
Hos sin Fader för migh bidit/
Thet migh gagnar ewiglig.
Ho är tå som wil förklaga
Then han sielf uthkorat haar?
Ho wil ifrån honom draga
Then haar i sitt förswar?

3. Jag är wiss och ther på liter/
Hwarken lifwet eller dödh
Migh ifrån min JEsu sliter.
Änglar/ höghet eller nödh/
Diuphet eller annat mera/
Ware kommande eller när/
Skal migh från Gudz kärlek föra/
Som i JEsu Christo är.

246.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 246 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/246 saknas

1. JEsu/ tu som siälen spisar
Medh titt Ord/ och nådh bewisar/
Alt godt finner jagh hos tigh;
Blif/ o JEsu/ stedz hos migh!

2. Sant är/ när jagh wil besinna/
Kan jagh migh eij wärdig finna;
Men jagh hoppas uppå tigh/
Blif/ o JEsu/ stedz hos migh!

3. Blif migh när/ ty jagh är swager/
At eij Satan migh bedrager;
Ty jagh hoppas uppå tigh/
Blif/ o JEsu/ stedz hos migh!

4. Låt then onda från migh wika/
Och til helwtit åter sika;

3. Jagh Ty