Sida:Psalm1695-2.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
494 Om Christi Förtienst/ Kärlek och nådiga Närwarelse. 495

Ty jagh tröstar vppå tigh;
Blif/ o JEsu/ stedz hos migh!

5. Fast än jagh i synden swäfwar/
Offta mot tin wilja sträfwar/
Jagh doch eij förgäter tigh:
Blif/ o JEsu/ stedz hos migh!

6. Intet skal migh här förderfwa/
Himmelriket får jagh ärfwa:
Ty jag hoppas vppå tigh;
Blif/ o JEsu/ stedz hos migh!

7. Wärdes/ JEsu/ när migh blifwa/
Och alt ondt långt från migh drifwa/
Ty jagh håller migh til tigh;
Blif/ o JEsu/ stedz hos migh!

8. När tu/ JEsu/ när migh blifwer/
Medh tin Anda stedze drifwer:
Sij/ så kan jagh tröstelig
Säija: JEsus är när migh!

9. Får ock salig hädan fara
Ändtlig til tin Änglaskara/
Och ther ewigt prisa tigh.
Blif/ o JEsu/ stedz hos migh!

247.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 247 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/247 saknas

1. MIsströsta eij o Christen godh/
När synden giör tigh sorgse modh:
För Gudh är synden hatelig/
Förtwifla eij/ thet skadar tigh.
Medh ödmiuk böön fall Gudh til foot/
Medh godh förtröstan giör sann boot.

2. Ty JEsus Gudz enfödde Son
Är kommen nedh af Himmels thron/
I werlden för them synden swår
Hårdt trycker/ at man nåder får:
I döden han sigh gifwit haar/
Och all wår synd han på sigh baar.

3. Haar tu otahligt godt bortmist:
Otahligt godt haar JEsus Christ
Förwärfwat tigh/ tin Frälserman/
Som seger öfwer döden wann.
Rättferdighet haar han upfylt/
Medh sin förtienst Gudz wrede stilt.

4. Haar tu förtörnat HErran Gudh/
Och öfwerträdt hans helga Budh/
Och qwäljes uthaf Lagsens hoot:
Hos JEsum finner tu godh boot/
Gudz wrede haar han på sigh lagt/
Och haar tigh friden återbracht.

5. Förskräckes tu för ewig dödh/

Medh Rrr För