Sida:Psalm1695-2.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
496 Om Christi Förtienst/ Kärlek rc. Boot-Psalmer. 497

För Satans wåld och helwtis glödh:
Tin JEsus haar alt nederlagt/
Dödh/ helwetit och Satans macht:
Haar wärfwat tigh rättferdighet/
Gudz nådh och frijd i ewighet.

6. Om troon tigh synes alt för swagh/
Och fast förminskas dagh för dagh:
Tin JEsus som haar troon begynt/
Fullbordar ock; han är så sinnt:
En rykand' weka släcks eij uth/
Then swaga troo nådr ock godt sluth.

7. Tin bättring ofullkomlig syns:
För Gudh röttferdig ingen finns:
Gudh giör tin boot och bättring sann/
Om tu i trona håller an.
Hans Ord och löfte thet förmå;
I tolmod sätt tin lijt ther på.

8. Ästu Gudz godhet intet wärd:
Gudh haar af nådh tigh alt förährt:
Tin JEsus undfår syndare/
Som äro rätt bootferdige.
Til honom fly/ hans dyra blodh/
Och hans förtienst är tigh nu godh.

9. Om tigh stoor swaghet kommer på/
Befall then Gudh/ som alt förmå.
Hos JEsum finnes tröst och rådh/
Ty han är rijk af gunst och nådh:
Sann läkdom emot syndsens brist/
Uthi hans såår tu finner wist.

10. Slätt ingen utan JEsus kär/
I Himlen och på jorden är/
Som glädia kan een syndig siäl:
I Christo är oss ewigt wäl.
Hålt tigh medh troon til honom fast/
Han hielper tigh af all tin last.

VI.

Boot-Psalmer.

248.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 248 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/248 saknas

1. BEklaga af alt mitt sinne
Må jagh medh Konung Dawid:
Jagh kan thet ock besinna/
Min Gudh han är migh wredh/
Jagh thet wäl weet: Thet giör min synd orena/
Ther medh jagh honom allena
Förtörnar mångeledz.

2. O Gudh! jagh migh bekänner
En syndare för tigh:
Jagh märcker och befinner
Intet annat i migh

Som Rrr 2 Än