Sida:Psalm1695-2.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
498 Boot-Psalmer. Boot-Psalmer. 499

Än ondh åtrå/ Medh lekamens begäring
Til thenna werldzens nähring/
Then migh beswika må.

3. O HErre migh benåda
Min Gudh oh Skapare blijd!
Min brist wil migh förråda/
Thet är hennes dageliga ijd;
Doch all min lijt/ At tin nådh migh bewarar
Frå Satans falska snaror/
I thenna nådeliga tijd.

4. At jagh icke bortkastar/
Medh synd och ondsko min/
Titt Ord/ som synden lastar.
Medh all sin krafft och sinn
O HErre båld! Låt migh så stadig blifwa/
At ingen migh kan drifwa
Från tigh medh macht och wåld.

5. O Christe som äst allena
Mitt hopp och all min tröst!
Tu äst Gudz Ord thet rena/
Som borttager syndsens brist:
Thet är ock wist/ Tu haar migh het förwärfwat/
At jagh må Himmelriket ärfwa/
Min glädie och all min lust.

6. Helige And o HErre!
Uthaf tins Gudoms macht
Kan tu all sanning lära/
Som Christus hafwer sagt/
Alt medh tin krafft: Men jagh är här eländig/
Lär migh honom rätt at känna/
Af all min hogh och acht.

249.

1. O Gudh! hwem skal jagh klaga/
Then sorg och eländ jagh drager/
För många missgierningar mina/
Som i min ungdom äro bedrifne?
Jagh hoppas the äro tilgifne :/:
För Christi dödh och pina.

2. Jagh är en fattig fånge/
I thenna här werlden så länge/
Som ett får uppå en öö:
Jagh kan icke hädan komma/
Utan Gudh sänder migh sin Anda :/:
När jagh af werlden skal döö.

3. Jagh är margdallelig gripen/
Medh synder och sorg beswiken/
Som en fisk uthi ett nät:
Gudz Ord kan migh wäl hielpa/
När jagh thet anammar medh rätta :/:
Och giör migh fritt modh och samwet.

249. 4. Sof-