Sida:Psalm1695-2.djvu/133

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
500 Boot-Psalmer. Boot-Psalmer. 501

4. Sofwer jagh eller waker/
Bekänner jagh migh wara saker/
För Christo HErran min:
O Gudh! tu migh bewara
Från Satans falska snara :/:
Af mörckret hielp tienaren tin.

5. Ty beder jagh tigh HErre Christe/
At tu wille weta mitt bästa/
Uthi sidsta andedrächt min:
Hielp migh få wäldelig strida/
Min fienda ifrån migh drifwa :/:
Somna och wakna i glädien tin.

6. O Gudh! i tina händer
Befaller jagh alt i sänder
Min anda/ lijf och siäl:
Jagh hafwer eij kunnat betänckia/
Huru werlden låter sigh sänckia :/:
När jagh i min wälmacht war.

250.

1. O Gudh hwem skal jagh klaga?
Min syn är swår och stoor;
Undfången är jagh i wee och plåga/
Och wänter then swarta jord:
Jagh kan migh eij besinna
Utan Gudh han hielper mich:
O Gudh spar migh mitt lefwerne!
Jagh wil migh bättra mot tigh.

2. Doch wil jagh eij förtwifla/
At lyckan giörs migh oblijd
Både nu och i alla tida:
Til Gudh sätter jagh min lijt:
Lär migh/ o Gudh/ at stånda
iI tin Gudomlig fruchtan!
I frestelsen hafwer jagh wandrat/
Thet hafwer jagh offta försökt.

3. O Gudh! wänd alt til thet bästa/
Ställ all ting i godh rådh:
Alle äre wij främmande gäster/
Gif oss tin helga nådh:
Låt ingen werldsens ähra
Wara migh så lustig och kär/
At jagh borttappar tin lära:
O Gudh! Jagh troor tigh wäl.

4. Ingen konst kan jagh upfinna
Alt uthi then läkiare book
Til min sorg/ wee och wånda/
Gif migh thet bästa rödh:
Tu äst then yppersta Läkiaren/
Som läker til lijf och siäl;

O Gudh Unn