Sida:Psalm1695-2.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
266 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 267

Framlefwa vthi roo;
At wij/ som tigh behagar/
J kärlek/ hopp och troo/
Må lefwa Christelig.
O JEsu Christ förläna/
At wij tigh rätt må tiena/
Och så få roo hos tigh!

136.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 136 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 f2 f1 g2 a1 c2 bes1 a2 g1\fermata\divMax
g2 a1 c2 a1 f2 a1 g2 f1\fermata\divMax
a2 a1 f2 g1 c2 c1 b2 c1\fermata\divMax
c2 d1 c2 bes1 a2 g1 fis2 g1\fermata\divMax
g2 a1 f2 g1 a2 bes1 g2 a1.\fermata\divMax
a2 c1 c2 bes1 a2 g1 g2 a1\fermata\divMax
a2 f1 g2 a1 g2 f1 e2 f1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 f2 d1^"56" c2 f1 a,2^"6" bes2 f1 c'1\divMax
e2^"6" f1 e2^"6" f1 d2 f2 c1 f1\fermata\divMax
f2 f1 d2 c2 bes2 a2^"6" c2 g'2^"4#" g,2 c1\fermata\divMax
a2 bes1 f'2 g1 d2 es2^"6" c2^"56" d2^"#" g1\fermata\divMax
g2 f1 d2 c1 f2 bes,1 c2 f,1.\fermata\divMax
f'2 f1 e2^"6" d2^"6" e2 f2 c1 c2 f1\fermata\divMax
f2 d1 c2 f1 c2 d2 bes2 c2 f,1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Thet gam -- la åhr fram -- gån -- git är/
Nytt kom -- mer nu i stäl -- let här:
Gudh wa -- re lof at wij i frijd
Haa lef -- wat in til then -- na tijd.
För -- län/ o Gudh/ ett godt nytt åhr/
At hwar och en nytt sin -- ne får/
Och i sin gam -- la synd eij står.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 180 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. THet gamla åhr framgångit är/
Nytt kommer nu i stället här:
Gudh ware lof at wij i frijd
Haa lefwat in til thenna tijd.
Förlän/ o Gudh/ ett godt nytt åhr/
At hwar och en nytt sinne får/
Och i sin gamla synd eij står.

2. Hur mången nödh/ o HErre godh/
J thetta åhr oss förestod/
Tu hafwer doch fast dagelig
Then från oss wändt så faderlig.
Sänd oss/ o Gudh/ tin Anda nidh/
At wij tigh tacke allan tijd/
Som är så nådig mild och blijd.

3. Jngen är wärd så myckit godt;
Titt Faders hierta giör thet blott;
Tu kant för tin barmhertighet
Eij länge see wår vselhet.
O! at wij doch rätt tänckte på/
At thet medh oss skal ände fåå/
Och wij til Gudh oss wände så/

4. För siukdom och för dyran tijd
Haar tu oss skont/ o Fader blijd!
Wij hafwe hördt af krijg och strijd/
Men suttit doch i roo och frijd.
Tu haar bewarat huus och heem/
At wij tilsammans i gemeen
J frijd tigh tiene vtan meen.

5. Wij bedie tigh rätt innerlig/
Förlåt wår synd miskundelig.
Tin Sacrament/ titt helga Ord
Låt niuta här tin klena hiord.
Titt blida Ansicht til oss wänd;
Tin Andes nåde til oss sänd;
Så warder Satans list beskämd.

6. Sträck öfwer oss tin högra hand;
Wälsigna så wår stadh och land;
Och gif hwar dagh wårt dagliga brödh;

J thet- Ll 3 Och