Sida:Psalm1695-2.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
268 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 269

Och frälsa oss af all wår nödh.
Vplys wår höga Öfwerhet:
Förlän oss frijd och enighet:
Sorg lindra och swårmodighet.

7. Så wilje wij/ o Fader blijd/
Tigh tiena nu och allan tijd:
Ther til gif oss tin Helga And/
För JEsum Christ wår Frälserman.
Och låt oss sidst bland Ängla chor
J Himlen/ ther tu sielfwer boor/
Lofsiunga tigh medh glädie stoor.

137.
Se tonen Num. 131.

1. WÅr tijd är ganska flychtig här;
Thet förra åhr nu slutit är/
Och gångit til sin ända.
Ett nytt åhr börjar här sitt lopp.
Så wilie wij medh troo och hopp
Oss til wår Gudh nu wända/
Hwilken sigh/ mildelig/
Haar bewisat/ sorgen lisat/
Giordt stoor nåde/
Och oss frälsat af all wåde.

2. O Gudh! wij hafwe all wår tijd/
Och sidste åhret synnerlig/
All godhet af tigh nutit.
Fast wij medh synd och öfwerdåd
Missbrukat hafwe tine nådh/
Haar tu oss eij förskutit.
Kärlighet/ trofasthet/
Nådegåfwor/ som tu låfwar
Oss til fromma/
Månde wij af tigh bekomma.

3. Tu frome Gudh hur' skole wij
För all wälgierning tacka tigh/
Som tu oss haar bewisat.
Från olycksfall/ från hungers nödh/
Från smitto/ krijg och ondan dödh/
Haar tu oss här tils lisat.
Krafft och nådh/ hielp och rådh/
Haar tu gifwit/ hälsan/ lifwet/
Tigh til ähra.
Tack skal hwar man tigh hembära.

4. Tag bort/ o Gudh/ medh gamla åhr/
Wår gamla synd och ondsko swår/
För JEsu Christi pina.
Tänck på/ at tin Son JEsus Christ
Haar tagit bort wår synd och brist/
Sin kärlek låtit skina.
Uthi nödh/ uthi dödh
Haar sigh gifwit/ skänckt oss lifwet/
Frijd förwärfwat/
At wij må hans Rijke ärfwa.

5. Förnya tu i thetta åhr
Wälsignelsen och lyckan wår/
At wij medh dygd och ähra
Tigh tiena må i frijd och roo;
J Christelig kärlek samman boo;
Oss redeligen nähra:
HErre stärck all wår werck/

Nåde- At