Sida:Psalm1695-2.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
270 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 271

At alt thetta wäl förrätta:
Oss förandra/
Efter nya menniskian wandra.

6. O Gudh! titt Ord och Sacrament
Låt aldrig blifwa från oss wändt;
Beskydda tin Församling:
Wår Christeliga Öfwerhet
Gif hälsa/ lycko/ salighet:
Behålt oss i tin sanning.
HErre Christ/ låt ock sidst
Oss i friden/ rätta tiden
Til tigh fara:
Ewigt nyåhr skal ther wara.

138.
Se tonen Num. 238.

1. GUdz godhet skole wij prisa/
Wij Christne store och små/
Medh andelig sång och wisa
Lofsiunga honom så/
För sin nådh och mildhet/
Han thessa åhr framgångne
Bewisat hafwer månge/
Thet hwar besinna weet.

2. Låt oss medh flijt betrachta
Gudz stora nådh all stund/
Och eij så ringa achta
Hans godhet margelund;
Men altijd tänckie på
Hwad han i åhr haar gifwit
Til födo/ kläder lifwet/
Rijk/ fattig/ stoor och små.

3.Vphållit haar han Kyrckior
Och Scholar vthi frijd:
Hans vnga/ gamla styrcker:
Alt som en Fader blijd
Vthaf sin milda hand/
Sin godhet haar han gifwit:
Förderfwaren bortdrifwit
Jfrån wår stadh och land.

4. Han haar alt straff förhalat/
Af blotta gunst och nådh/
Men had' han oss betalat
Efter wår synd och dådh
Medh straff och pino swår/
Wij hade illa farit/
Och redan döde warit
Vthi missgierning wår.

5. Men han sigh blidka låter
Och är oss nådig wist/
När man sin synd begråter/
Och troor på JEsum Christ
Vtan alt skrymterij;
Ty han wår skuld tilgifwer/
Och straffet minskat blifwer:
Ja/ står oss troligt bij.

6. För sådan godhet prisa
Wij Gudh i Himmels thron
Som han haar welat wisa
J Christo sinom Son/
Och bedie hiertelig
Han will' oss från all fahra

3. Up- Mm J thet-