Sida:Psalm1695-2.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
272 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 273

J thetta åhr bewara/
Och nådig wisa sigh.

139.
Se tonen Num. 377.

1. GJf/ o JEsu! frögd och lycka/
Ett nytt åhr går åter in;
Wärdes migh ny krafft tlskicka/
Gif migh ett förnyat sinn.
Hägna migh O HErre from!
Som ock all min ägendom:
Ny wälsignelse och gamman
Skänck af nådh oss allesamman.

2. Låt migh thetta åhr besinna/
At jagh haar giordt tigh emot;
Låt min synda-nödh förswinna/
Wercka i migh alfwar boot;
At jagh ondskan hata må/
Och tin nådh och ynnest fåå;
Ty all synd tu wist förlåter/
När man hiertlig then begråter.

3. Medh tin kärlek migh hugswala/
Hör min suck/ o HErre kär!
Medan jagh eij kan vthtala
All then ångest/ som jagh bär:
Sofwer eller wakar jagh/
J titt wärn tu migh vptag:
Styrck migh i min nödh och möda/
Lått eij synd och sorg migh döda.

4. Thetta åhret låt migh höra
Stedz tin Ord/ o HErre blijd!
Och en Christlig wandel föra
Vtan swijk i all min tijd:
At jagh haar min nästa kär/
Aldrig haat til honom bär:
På thet jagh här heligt lefwer/
Och i synd migh eij inwefwar.

5. Låt tin Anda migh ledsaga
Altijd på the fromas stigh/
Låt eij högfärd migh intaga/
Flärd och swijk eij boo hos migh.
Gif/ at jagh ondt sällskap skyr;
Otuchts laster altijd flyr:
J försökning hielp migh strida/
Låt migh motgång toligt lida.

6. JEsus ware alt mitt nöije/
JEsus blifwe altijd när/
JEsus mina sinnen böije/
JEsus ware mitt begär:
JEsus styrcke kropp och siäl:
JEsus migh beskydde wäl:
JEsus ware i mitt Hierta/
JEsus lise i all smärta!

7. JEsu/ gif at jagh wäl ändar
Thetta påbegynta åhr:
Bär tu migh på tina händer/
Fräls migh från all wånda swår.
Stat migh bij vthi all nödh/
War migh när vthi min dödh.
Ach! tu migh i famnen slute/
När min lifstijd här är vthe.

Och Mm 2 140. Wäl-