Sida:Psalm1695-2.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
276 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 277

1. JEsus är mitt lijf och hälsa:
JEsus är min ädla kron:
JEsus är min nådethron.
Jag gier migh vthi hans frälse/
J hans kärlek/ nådh och wåhr.
JEsus högst mitt goda är.

2. Vtan JEsu jagh förderfwas/
Vtan JEsu nådeskeen/
Är migh alt til ångst och meen/
Vthi JEsu lijf jagh ärfwer
Och vndkommer alt beswär.
Ty mitt goda JEsus är.

3. Haar jagh JEsum i mitt hierta/
Sij/ så haar jagh glädien all/
Then migh ewigt hugna skal/
Fruchtar intet syndsens smärta/
Medan JEsus är migh när/
Och mitt högsta goda är.

4. Therföre jagh ock migh förlåter
På tigh HErre JEsu Christ/
Emot synd och Satans list.
Medh min tro jagh tigh omfattar:
Tin blodh giör migh reen och skiär/
Som mitt högsta goda är.

5. Hiertans JEsu glädie-källa/
Tu äst genom trona min/
Och i tin blodh är jagh tin/
Jngen må migh från tigh ställa/
Hwarken twång eller werldzens flärd/
JEsu/ tu mitt goda är.

6. Tin/ min JEsu/ wil jagh blifwa/
Här i tijd och ewigt ther/
Ty tu äst min JEsus kär.
När nu döden qwäfwer lifwet/
Jagh för ingen rädes här/
JEsu/ tu mitt goda är.

7. JEsus är migh alt i alla/
JEsus boor vthi min siäl/
Vthi JEsu är jagh wäl.
JEsu låt migh aldrig falla/
JEsum jagh i hiertat bär/
JEsus alt mitt goda är.

142.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 142 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/4
 \key a \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 a'2 a1 a2 gis1\fermata\divMax
c2 b b a gis1\fermata\divMax
gis2 gis1 gis2 a a fis gis1. a1\fermata\divMax
b2 b1 b2 b1\fermata\divMax
ges2 a1 b2 c1 \fermata
b2 a1 a2 gis1\fermata\divMax
gis2 gis1 gis2 a1 fis2 gis1. a1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 a'2 a,2. b4 c d e1^"#"\fermata\divMax
c2^"5" g1 a2 e'1^"#"\fermata\divMax
e2^"#" e1^"#" e2^"#" cis1^"6" d2^"#" e1^"#" e,2^"#" a1^"#"\fermata\divMax
g2 g1 g2 g'1\fermata\divMax
e2 f1 d2^"6" c1\fermata
e2 c1^"6" d2 e1^"#"\fermata\divMax
e2^"#" e1^"#" e2^"#" cis1^"6" d2^"#" e^"#" e,1 a\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 HErre JE -- su Christ/ min Fräl -- sare tu äst/
På tigh jagh hop -- pas al -- le -- na:
Jagh troor på tigh/ för -- låt eij migh så e -- län -- dig/
migh trös -- tar titt Ord thet rena.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
Som 1. HEr-