Sida:Psalm1695-2.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
278 Ny-Åhrs Psalmer. Ny-Åhrs Psalmer. 279

1. HErre JEsu Christ/ min Frälsare tu äst/
På tigh jagh hoppas allena:
Jagh troor på tigh/ förlåt eij migh så eländig/
Migh tröstar titt Ord thet rena.

2. Ifrån tin wilja wil jagh eij skiljas/
At jagh tigh trolig kan dyrcka.
Tu äst min Gudh/ lär migh tin budh/ all min tijd uth/
Tu migh i trone styrcker.

3. Nu wil jagh wara/ o JEsu käre!
Hwar tu migh hälst wilt hafwa/
Jagh sluter tigh in i mitt hierta och sinn/ o HErre min!
Medh all tin nådh och gåfwor.

4. Sannerlig förlåter jagh migh
Alt på tin gunst och nåde:
O JEsu söt! hielp migh af nödh/ genom tin död/
Fräls migh af alsköns wåde.

5. All min tillijt nu och altijd/
Hafwer jagh til tigh/ o HErre!
Tu äst min tröst/ titt Ord och röst/ i all min brist/
Min hiertans glädie mån wara.

6. När sorgen migh tränger/ efter tigh migh förlänger/
Tu kant migh bäst hugswala.
Then tu wilt bewara/ han är utan fahra/ tu migh förswara/
Tigh wil jagh migh befalla.

7. Nu weet jagh wist/ o JEsu Christ!
Tu wilt migh aldrig förlåta;
Tu säger ju så/ kalla tu migh uppå/ hielp skalt tu fåå
Af all tin sorg och wånda.

8. O! gifwe thet Gudh/ wij efter tin budh
Kunde oss så skicka tilsamman/
At wij medh tigh ewinnerlig/ i Himmelrijk/
Måge lefwa i salighet/ Amen.

143.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 143 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/4
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'8 g4. a8 g4 d4 g4 a4 b4.\fermata\divMax
b8 b4 d4 c4 b4 a4. g8 g4.\fermata\divMax
b8 b4 b4 a4 d4 cis4. e8 d4.\fermata\divMax
b8 b4. a8 b4 g4 a4. g8 g2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'8 g4. d8 g,4 b4^"9" e4 fis4^"6" g4.\divMax
g,8 g4 g4 a4 b8 c8 d2 g,4.\fermata\divMax
g'8 g4 g4 fis8^"6" e8 d4 a4.^"#" a8 d4.\fermata\divMax
g8 g4. fis8 g4 b,4^"6" c4^"56" d4 g,2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Sij/ JE -- sus är ett tröst -- rijkt Namn/
Som län -- der oss til siä -- la -- gagn.
I -- ge -- nom JE -- sum få wij nådh/
Och fin -- ne på thet bäs -- ta rådh.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. SIi/ JEsus är ett tröstrijkt Namn/
Som länder ioss til siälagagn.
Igenom JEsum få wij nådh/
Och finne på thet bästa rådh.

2. Gudz ende Son/ o JEsu mild/
Wår brott och skuld tu gif oss til:
Ty tu äst både Gudh och Man/
Som all wår synd förlåta kan.

3. Af JEsu är all salighet/
Omfattom hans rättferdighet:
Ho på hans Namne sätter tröst/
Han warder af alt ondt förlöst.

4. Tigh ske lof/ prijs/ o JEsu båld!
Som oss haar frälst af Satans wåld.
Tin frijd/ o JEsu! oss förlän/
Och frija oss från alsköns meen.

At Nn 144.