Sida:Psalm1695-2.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
280 Ny-Åhrs Psalmer. Trettonde dags Psalmer. 281

144.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 144 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key a \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 cis'4. d8 e4 fis4 d4. cis8 cis4 cis4\fermata\divMax
e4 b4 cis4 a4 gis4. a8 b2\fermata\divMax 
e,4 e4 fis4 gis4 a4. b8 gis4 gis4\fermata\divMax
a4. a8 b4 fis4 fis4. e8 e2\fermata\divMax
gis4 e4 a4 b4 cis4. b8 b2\fermata\divMax
fis4. gis8 e4 a4 a4. gis8 a2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 a4. b8 cis4^"6" d4 b2^"76" a2\fermata\divMax
gis2^"#" a2 e'2 e,4 e'8 d8\divMax
cis2^"6" b2^"56" a4 d4^"6" e2\fermata\divMax
fis2 gis4 a4^"6" b4^"4#" b,4 e2\fermata\divMax
e4. d8 cis4^"6" b4^"6" a2 e'2\fermata\divMax
d2 e4 fis4^"6" e4^"4#" e,4 a2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 JE -- su tu min frögd och from -- ma/
All min glä -- die och min lust/
Wär -- des nå -- digt til migh kom -- ma
Medh titt Ord och liuf -- wa röst/
Kom/ o JE -- su! blif migh när/
Låt migh blif -- wa ther tu är.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. JEsu tu min frögd och fromma/
All min glädie och min lust/
Wärdes nådigt til migh komma
Medh titt Ord och liufwa röst/
Kom/ o JEsu! blif migh när/
Låt migh blifwa ther tu är.

2. JEsu låt migh stedze börja
Vthi tigh alt hwad jagh giör;
At jagh måtte framgång spörja/
Och fåå sådant sluth som bör.
Kom/ o JEsu! blif zc.

3. Alla mina ord och tanckar/
JEsu/ låt behaga tigh;
Laga at jagh flitigt samkar
Thet som ewigt gagnar migh.
Kom/ o JEsu! zc.

4. När jagh lägger mig af sofwa/
War/ o JEsu! mitt beskydd:
När jagh vpstår/ låt migh lofwa
Tigh/ och war eij från migh skild.
Kom/ o JEsu! zc.

5. När jagh sluter mina dagar/
Låt migh roligt somna in:
När migh döden hädan tager/
Jagh tå finnes bland Helgon tin!
Kom/ o JEsu! zc.

VI.

Trettonde Dags Psalmer.

145.

1. PUer natus in Bethlehem, Bethlehem:
Unde gaudet Jerusalem. Halle: Halleluja.

2. Hic jacet in præsepio, præsepio,
Qui regnat sine termino. Halle: Halleluja.

3. Cognovit bos & asinus, asinus,
Quod puer erat Dominus. Halle: Halleluja.

4. Reges de saba veniunt, veniunt:
Aurum, thus, myrrham offerunt. Halle: Halleluja.

5. De matre natus virgine, virgine,
Sine virili femine. Halle: Halleluja.

6. Sine serpentis vulnere, vulnere,
De nostro venit sanguine, Halle: Halleluja.

7. In carne nobis similis, similis:
Peccato sed dissimilis. Halle: Halleluja.

8. Ut redderet nos homines, homines
Deo & sibi similes. Halle: Halleluja.

4. När N n 2 9. In