Sida:Psalm1695-2.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
282 Trettonde dags Psalmer. Trettonde dags Psalmer. 283

9. In hoc Natali gaudio, gaudio,
Benedicamus Domino. Halle: Halleluja.

10. Laudectur Sancta Trinitas, Trinitas:
Deo dicamus gratias. Halle: Halleluja.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 145 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'2 g1 g2 g1 a2 bes1 g2 f1. \fermata\divMax
bes1 a2 bes1 \fermata\divMax
bes2 bes1 bes2 a1 a2 g1 g2 f1 \fermata\divMax
d2 f1 (g2 bes1) a2 g1 fis2 g1 \fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 g1 g,2 g'1 f2 bes,1 c2 f1. \fermata\divMax
d2.^"6" es4 f2 bes,1 \fermata\divMax
bes2 bes1 bes2 f'1 f2 g1 g2 d1^"b" \fermata\divMax
d2 d1 (c2 bes1) f'2 g2 c,^"56" d^"x" g,1 \fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Ett barn är födt i Beth -- le-- hem/
Beth -- le -- hem/
Thess frög -- dar sigh Je -- ru -- sa -- lem/
Hal -- le: Hal -- le -- lu -- ja.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 120 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 120 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. ETt barn är födt i Bethlehem/ Bethlehem/
Thess frögdar sigh Jerusalem. Halle: Halleluja.

2. Han ligger här på höö och strå/ på höö och strå/
Som ewig är/ och alt förmå/ Halle: Halleluja.

3. Oxen är åsnan stodo när/ stodo när
Thet barn som Gudh och HErren är. Halle: Halleluja.

4. Af Saba Konungar kommo tre/ kommo tre;
Guld/ rökelse/ myrrham offrade the. Halle: Halleluja.

5. Han föddes af een jungfru reen/ jungfru reen/
Förvtan man och syndameen/ Halle: Halleluja.

6. Sann Mandom han vppå sigh tog/ vppå sigh tog/
Oskadd af ormen blef han doch. Halle: Halleluja.

7. Lijk war han oss i köttet wist/ köttet wist/
Doch olijk efter syndsens brist. Halle: Halleluja.

8. Sigh lika giorde han oss så/ han oss så/
At Wij skulle Gudz Rijke fåå. Halle: Halleluja.

9. För thenna samma nådelig tijd/ nådelig tijd/
Ware Gudh lofwad ewinnerlig! Halle: Halleluja.

10. Thess ware prijs i ewighet/ i ewighet/
Then Heliga Trefallighet! Halle: Halleluja.

146.
Se tonen Num. 145.

1. Ett barn är födt af jungfru reen/ af jungfru reen
J Bethlehem then staden kleen. Halle: Halleluja.

2. Hans Namn thet är Jmmanuel/ Jmmanuel:
Som Skriften oss förkunnar wäl. Halle: Halleluja.

3. The änglar sungo medh stoor frögd/ medh stoor frögd/
Lof sade Gudh i Himmels högd. Halle: Halleluja.

4. Til hedar the ock sade så/ sade så:
At Frälsaren war födder tå. Halle: Halleluja.

5. Oss syndarom til mycken tröst/ mycken tröst/
Han werlden hafwer återlöst. Halle: Halleluja.

6. Then Wisom vthaf Österland/ af Österland
Een stierna lyste vndersam. Halle: Halleluja.

7. Tå märckte the at Konungen/ at Konungen
War kommen nidh af Himmelen. Halle: Halleluja.

8. The kommo ock til Bethlehem/ til Betghelhem/
Och skänckte honom offer reen. Halle: Halleluja.

9. Guld/ rökwerck/ mirrham boro the/ boro the:
Och gladdes at fåå Christum see. Halle: Halleluja.

10. Oss Christnom bör på samma wijs/ på samma wijs
At offra Christo ewigt prijs. Halle: Halleluja.

11. Lof ske Gudh Fader och hans Son/ och hans Son/
Samt Helga And i högsta thron. Halle: Halleluja.

12. För nåde och barmhertighet/ barmhertighet/
Nu och i alla ewighet. Halle: Halleluja.

VII.
N n 3