Sida:Psalm1695-2.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
284 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 285

VII.
Om Christi pino och dödh.
147.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 147 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{g'2 g1 g2 a1 a2 bes1 g2 a1 \fermata\divMax
a2 d1 d2 c d es d (c bes) a1 \fermata\divMax}
bes2 g1 g2 a bes c bes a g f d \fermata\divMax
e2 f1 f2 g1 a2 g1 fis2 g1 \fermata\divMax
g2 d'1 bes2 c d es d (bes a) g1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{g'2 g1 g2 fis1^"6" d2^"#" g1 es2 d1 \fermata\divMax
d2^"b" bes1 bes2 c1^"b" c2^"b" d2 g,1 d'1 \fermata\divMax}
g2 g1 c,2 a1. g1. d'1^"b"\fermata\divMax
a'4 g f2 e d c bes a^"6" bes^"6" c d^"#" g1\fermata\divMax
es2 bes1 g2 c1.^"b" bes2 c^"7" d^"#" g,1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ O Gudh wår Fa -- der i e -- wig -- het/
U -- tan all be -- gyn -- nel -- se och än -- da/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Jagh troor på tigh och wis -- ser -- lig weet/
Som Skrif -- ten gif -- wer til -- kän -- na/ }


>>

At tu haf -- wer medh tin Gu -- doms macht/
Him -- mel och jord och all ting skapt/
Then för -- sta man och qwin -- no.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 180 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. O Gudh wår Fader i ewighet/
Utan all begynnelse och ända/
Jagh troor på tigh och wisserlig weet/
Som Skriften gifwer tilkänna/
At tu hafwer medh tin Gudoms macht/
Himmel och jord och all ting skapt/
Then första man och qwinno.

2. Jagh troor också på JEsum Christ/
Gudz Faders Son allena:
Undfången af then Helge And wist/
Född af een jungfru rena:
Maria het then jungfru skiön/
Af then han tog sin Mandoms kön/
Wår Frälserman allena.

3. I Bethlehem födde Maria sin Son/
Hans helga wälsignade moder/
Til hielp och tröst all menniskio kön/
Wille han tå wara wår broder.
Nu är Christus både Gudh och Man;
Thet bör oss alla troo försann/
Om wij wele salige warda.

4. J Juda land gick han omkring/
Gudz Ord predika och lära/
Medh sin mirakel och underlig ting
Bewijste sigh Gudh at wara:
Och Lazarum böd han upståå/
Ther han wille tin sin pino gåå:
Judas månde honom förråda.

5. Tå nu Christus Gudz ende Son
Gaf sigh i dödsens fahra/
Långfredags natt giorde han sin böön
Medh swett och blodiga tårar:
Tå blef han fången i örtegård/
Af Juda och then Judeska skaar/
Apostlarna från honom wika.

6. För menniskiors skull/ troo wij nu fast/
Låt han sigh fånga och binda/
At han ther medh af synd och last/
Wille frija oss fgrån wåra fiender/
Från helwetes pino och ewiga dödh/
Ty Adam uthi Paradis bröt
Gudz Budh/ til ewig pino.

*              *
*

7. The ledde honom först til Hannam/
Ther mötte honom sorg och möda/

3. I Och