Sida:Psalm1695-2.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
240 Jule Högtijds Psalmer. 241

3. Gudz nådh vthi en salig tijd/
Kom i then rena moders qwijd:
En helig frucht then jungfru bar/
Af hwilko hon sielf skapad war.

4. Gudh sielfwer thetta wercket dref/
At vtan man hon moder blef:
Tå Gabriel til henne gick/
Af hans ord hon Gudz Son vndfick.

5. Elizabeth kan thet förståå/
Och til Mariam säger så:
Gudz Moder kom nu här til migh/
Ther af Johannes frögdar sigh.

6. J krubbo nidh tå lades han/
Som jungfrun födde vtan man:
Medh liten miölck han föddes tå/
Som allom låter födo fåå.

7. Tå hördes ock stoor Ängla-frögd:
Gudi ske prijs i Himmels högd/
Så sungo the på thenna dagh/
Menniskiom frijd och godt behag.

8. Ähra och prijs ske Fadrenom:
Thesslikes också Sonenom:
Then Helga Anda ske också/
At thet är ingen ände på.


123.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 123 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'2 b c d1 e2 c1 c2 b1. \fermata\divMax
a2 a b g1 fis2 e1 e2 d1. \fermata\divMax
a'2 a b c1 c2 b1 b2 a1 \fermata\divMax
b2 c d g,1 b2 a1 a2 g1 \fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g1 a2 b1^"6" c2 a1.^"76" g \fermata\divMax
d'1.^"56" e1 fis2^"6" g^"6" a a, d1. \fermata\divMax
d2 c^"6" b^"6" a1 c2^"6" d^"6" e1^"4#" a, \fermata\divMax
g2 a b c1 g2 d'1. g,1 \fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 War gladh tu hel -- ga Chris -- ten -- het/
Och pri -- sa Gudz barm -- her -- tig -- het/
Godt haf -- wer han be -- wi -- sat tigh/ 
Han är tigh godh e -- win -- ner -- lig.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 180 3 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 180 3)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

1. WAr gladh tu helga Christenhet/
Och prisa Gudz barmhertighet/
Godt hafwer han bewisat tigh/
Han är tigh godh ewinnerlig.

2. Ett vnder här på jorderijk
Låt han oss skee så mildelig:
Then som Gudz Faders Wijsdom war/
Wardt här i Mandom vppenbar.

3. Maria moder skär ock reen
Födde en Son förvtan meen:
Jngen hafwer hördt eller tänckt/
An jungfru födde oförkränckt.

4. En ny menniskia föddes här/
Then som Gudz enda Sonen är:
Han wardt vthgifwen oss til tröst/
Och hafwer alla återlöst.

5. Af Adams synd kom oss then nödh/
At oss stod före en ewig dödh:
Och kom ther medh i samma stund
Förbannelse så margelund.

6. Thet tog han bort som Hälsan är/
JEsus Christus wår broder kär:
Wår synd och plicht tog han på sigh;
Wardt pijnt och plågad jämmerlig.

7. Helwetet/ synd och dödsens krafft/
Som oss hade för fångar haft/
Han öfwerwann i sin Mandom/

han Hh 2 Hans