Sida:Psalm1695-2.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
242 Jule Högtijds Psalmer. 243

Hans dödh var oss sann läkedom.

8.Thes war prijs i ewighet/
Fadrens stora barmhertighet/
Som hade det beslutit så/
Och wille döden nederslåå.

124.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 124 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key c \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 d4 f d a' d cis4. d8 d2 \fermata\divMax
e4 f4. e8 d4 c b4. a8 a4 \fermata\divMax
a4 f c' bes4. a8 a2. \fermata\divMax
f4 d d8 a' g4. f8 e2. \fermata\divMax
e'4 b4. c8 a4 d d4. cis8 d2 \fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 d4 d2 cis4^"6" b a2^"x" d \fermata\divMax
a4 d4. c8 b4 a e'2^"x" a4 \divMax
d,4 d a g2^"b" f2 f'8 e \fermata\divMax
d4 d f g2 a2. \fermata\divMax
a4 g2 f8 e d4 a^"4x" a' d,2 \fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Gläd tigh tu hel -- ga Chris -- ten -- het
Af Gudz sto -- ra krafft och god -- het/
At then som e -- wig är
Vth -- wal -- de en jung -- fru skär/
Af hen -- ne låt sigh fö -- das här.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 49 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 49 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}

GLäd tigh tu helga Christenhet
Af Gudz stora krafft och godhet/
At then som ewig är
Vthwalde en jungfru skär/
Af henne låt sigh födas här.

2. Gudh sände sitt budh Gabriel/
At helsa Mariam hel och säll/
Och låt henne så förståå/
At hon stoor nåde skulle fåå/
Och Gudz Sons moder warda tå.

3. Thet wercket Gudh wäl giöra kan/
At een jungfru föder vtan man/
Som han hafwer nu här giordt:
Thetta ärendet är stort/
Jngen hafwer thet förra spordt.

4. Oss til godo är thetta skedt/
Gudh haar ther medh sin nådh betedt:
Han lät oss födas then man/
Som allom wäl hielpa kan;
Then nådh werlden när Gudi fann.

5. O Maria/ thet är tigh wist
Stoor ähra/ at tu födde JEsum Christ/
J then börd ästu een/
Som födde Son förvtan meen/
Och blef än tå een Jungfru reen.

6. Säll äst tu wist/ o Jungfru klar!
At tu Gabriels ord lydig war/
Tu gafft tigh Gudh i skön/
Wäl gick tigh/ thes fann tu lönn/
Och hafwer nådt hos Gudh tin böön.

7. Gif oss then nådh/ O HErre blijd/
At oss blijr fruchtsam thenna högtijd;
Och här må hwar för sigh
För tin mildhet tacka tigh/
Medh Maria Ewinnerlig.

125.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 125 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 g'4 g a8 a g4 c4 d c2 \fermata\divMax
c4 d e d8 c b4 a g4. \fermata\divMax
g8 c4 b d a g8 (fis g) e d4.\fermata\divMax
d8 a'4 a b g c8 b a4 g2 \fermata\divMax
a4 g8 g g4 g8 fis g1 \fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 g'2 d4 e8 d c4 g c2 \fermata\divMax
c4^"6" b a2 b8^"6" c d4 g,4. \divMax
c8 a4 g fis2^"6" g4 a^"#" d4. \fermata\divMax
d8 fis4^"6" d g2 a4 d, g2 \fermata\divMax
d4 e c^"65" d g,1 \fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 Lof -- wad wa --re tu JE -- su Christ/
At tu Men -- ni -- skia wor -- den äst
Af e -- ne jung -- fru reen och klar:
Thes frög -- dar sigh then Äng -- la ska -- ar.
Ky -- ri -- e E -- le -- e -- son.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 49 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 49 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
4. Oss Hh 3 1. Lofwad