Sida:Psalm1695-2.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
294 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 295

Hwilken som troor och blifwer döpt/
Han skal ewinnerlig lefwa;
Thet hafwer honom Christus köpt.

11. Lucas han månde skrifwa
Om Christi Himmelsfärd:
Doch wil han när oss blifwa
Altijd/ som han hafwer lärdt
Och sagt uthi sitt heliga Ord;
Thet ingen kan motstrida/
Eij ganska helwetes port

12. En Tröstare han oss sände/
Som är then Helge And/
Sanning skal han oss känna/
Och styrckia oss i motgång.
Then samma wele wij kalla på.
At han oss eij förlåter/
Men troliga medh oss står

13. Låter oss nu alla bedia
Gudh Fader innerlig/
At han ifrån oss skiljer
Wåld/ orått och ofrijd/
Och gifwer oss sin helga nådh/
Samt altijd wäl bewarar
Frå Diefwulens onda rådh.

149.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 149 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/149 saknas

1. JEsus uppå korsset stod/
Honom förlop hans helga blodh/
Hans såår giorde honom stoor pina;
Siu ord han talade i samma stund;
Them behålt i tanckar tina.

2. Thet första ord war så barmhertelig/
Alt til sin Fader af Himmelrijk/
Thet war så lustigt at höra:
Förlåt them Fader/ the weta icke bättre/
Än hwad som the migh giöra.

3. Thet andra sade han til modren sin:
Se/ qwinna/ tin son i staden min/
Thet skal Johannes wara:
Johannes/ se tu modren tin/
Jagh wil tigh henne befalla.

4. Ther näst betänck huru mild han är
Mot alla them som hans nådh begär;
Til röfwaren sade han nådelig:
Förwist skalt tu i thenna dagh
Medh migh i Paradis wara.

5. Thet fierde ropte han så gräselig:
Min Gudh/ min Gudh hwij förlåter tu migh

Hans Pp J