Sida:Psalm1695-2.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
304 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 305

Finns ingenstädz tin like/
Lijkwäl blef tu blott och arm/
Men wij ther medh rike.

8. O! huru säll är wist then siäl/
Som thetta rätt besinner/
Och sigh medh een stadig troo
Christi dödh påminner.

9. Ty efter han sann Gudh och Man/
Led thet han eij förtiente/
Må wij vtan wår förtienst
Saligheten wänta.

10. Then nya graf man honom gaf/
Haar nu så helgat jorden/
At wår graf är oss en skiön
Hwilokammar worden.

11. I allan tijd/ O JEsu blijd!
Wårt hierta wij tigh gifwe/
At tu ther i hwila må/
Och så när oss blifwa.

12. Ach Jesu Christ! wår tröst förwist/
Wij tigh i trone bedie:
Låt tin pina/ korss och dödh/
Lända oss til glädie.

155.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 155 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/155 saknas

1. MIn Frälsare/ hwad siälawee
Går på tigh i Gethsemane/
Ther om haar Dawid skrifwit:
At helwetit och dödsens qwahl/
Och alle bäcker Belial/
Ther hafwa tigh omgifwit.
Tu går/ än står/ qwider/ bäfwer/
Och vphäfwer tina händer/
Til the Himmels trösteländer.

2. Ach! käre Fader/ sade tu/
Om thet doch möiligt wore nu/
Thet swåra qwahl och långa/
Then bittra kalk och helwetz glödh/
Tin wredes eld osäilig nödh/
Migh måtte vndan gånga!
Ber jagh förtag thenna qwida;
Doch så wida Gudh tin wilja
Täckes henne från migh skilja.

3. Tu swettas blodh vthi tin nödh/

Ther Qq 2 Eme-