Sida:Psalm1695-2.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
306 Om Christi pino och dödh. Om Christi pino och dödh. 307

Emedan tigh Gudz wredes glödh
Så jämmerliga plågar.
Allt som en matk tu kastar tigh
På jorden ganska ömkelig.
En Ängel trösta wågar.
Ach! hwad blodbadh/
Ach! hwad puster/ hwad oluster/
Hwad för pina/ tu vthstår för synder mina.

4. Jagh haar förskylt/ och migh haar bordt
Inställas på then plågeort/
Och vthståå sådan smerta.
Jagh skulle thenna bitterhet/
Medh ewig skräck och grufsamhet/
Haa smakat i mitt hierta.
Lida/ qwida/ för synd mina/
I then pina och then låga/
Som the dömda siälar plåga.

5. Så hielper tu min arma siäl/
O trofaste Immanuel/
Ifrå så stort elände/
Tin siälaångst i örtagård/
Tin kamp och strijd medh döden hård/
All fahra frå migh wände.
Tigh wil jagh still
Nu lofsiunga medh min tunga/ tigh beprisa/
Som wilt migh then nådh bewisa.

6. Tigh ware therför lof och prijs!
Ach! låt tin glädie-Ande wijs/
Mitt sinn’ och hierta styrckia.
At jagh må tigh stedz ähran gie/
När migh i mitt Gethsemane
Margfallig plågor tryckia:
Hielp migh ändtlig vthur qwahlen
In i salen wäl at komma/
Ther tu lefwer medh the froma.

156.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 156 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/156 saknas

1. SKåder/ skåder nu här alle/
Hur thet går medh JEsu kär:
Gråter/ klager medh högt skalle/
Alle i som ståån här när.
Kan ock någon plåga här
Wara såsom JEsu är?

2. Hand och foot är genombårad/
Siäl och sinnen matt och swagh/
Hufwud är af törne sårat/
Och mång annor hårda slagh.
Kan och någon plåga här
Wara såsom JEsu är?

3. Bitter ätickio medh galle/
Gifs at dricka i hans törst.
Medh stort spee the ropte alle:
Se om Elias kommer först.

När Qq 3 Kan