Sida:Psalm1695-2.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
244 Jule Högtijds Psalmer. 245

1. LOfwad ware tu JEsu Christ/
At tu Menniskia worden äst
Af ene jungfru reen och klar:
Thess frögdar sigh then Ängla skaar.
Kyrie Eleeson.

2. Gudz ewiga Faders ende Son
Är här född oss til en stoor mohn.
Han lades i krubbo nidh på strå/
Han wille oss arma eij försmåå.
Kyrie Eleeson.

3. Then all werlden eij begripa kan
Maria i sitt sköte fann.
Han är ett barn så liten och kleen/
Som Himmel och jord vppehåller alleen.
Kyrie Eleeson.

4. Thet ewiga lius går nu här in/
Och gifwer werlden ett nytt skeen:
Thet lyser oss i thenna mörcka natt:
At blifwa Gudz barn gifwer thet oss macht.
Kyrie Eleeson.

5. Gudz Faders Son af Himmelrijk
Blef här en gäst på jorderijk;
At föra oss af thenna jämmerdahl/
Och giöra oss arfwingar i sin sahl.
Kyrie Eleeson.

6. Här i werlden war han fattig och arm/
Sigh månde han öfwer oss förbarma/
Och giöra oss i Himmelen rijk/
Och sina helga Änglar lijk.
Kyrie Eleeson.

7. Thetta hafwer han oss betedt/
Och så bewisat sin kärlek.
Thess frögdar sigh all Christenhet/
Och tackar Gudh i ewighet.
Kyrie Eleeson.

126.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 126 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Sida 1Sida 2
7. Thetta beredt/