Sida:Psalm1695-2.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
318 Om Christi Begrafning. Om Christi Upståndelse. 319

Som fick tå HErrans Christi kropp
Från korssens galga skilja.

6. Sij/ Nicodemus samma stund/
Medh smörjelse til många pund/
Sigh ock tilstädes finner:
Hwad JEsus honom hade giordt/
Han tacksamt sigh påminner.

7. Strax JEsu kropp medh allo flijt
The swepte/ och af gudlig nijt
Medh linne honom prydde.
Fast mera Gudh än menniskior
The frome män tå lydde.

8. Een örtegård ther widh tå låg/
Ther man een graf uthuggen såg;
Til Josephs ätt hon hörde:
Ther lade the wårs HErras kropp/
En steen för dören förde.

9. Tijt kom Maria Magdaleen
Samt qwinnor fleer af Galileen/
Som Christum upfölgdt hade:
På rummet gofwo the grann acht
Ther the then döda lade.

10. At komma til en annan dagh/
War theras upsåth och behag/
Sin JEsum til at ähra;
Medh mirrham och medh alve/
Hans kropp at balsamera.

11. Men sij! the onde Phariseer
Förfölgde JEsum ännu meer/
Och til Pilatum sade:
Tu wachta på han eij tags bort
Ther från man honom lade.

12. Pilatus swarar: går fullsnart/
Bewarer grafwen medh en fart/
Bewarer bäst i menen:
The stälte wachten rundt omkring/
Beseglade så stenen.

13. Slijkt wederfors Gudz enda Son/
Och oss til tröst och mycken mohn/
Begrofs som andre döde.
At wij i grafwen trygge få
Oss hwila från all mödo.

14. Tigh ware prijs i ewighet/
O JEsu för barmhertighet!
Sänd oss tins Andes nåde/
At wij igenom tina krafft
Må undgåå ewig wåde!

IX.

Påska Psalmer/

Om Christi Vpståndelse.

162.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 162 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/162 saknas

Tu Ss 1. Nu