Sida:Psalm1695-2.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
324 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 325

seger/ Döden wardt nederlagd genom lifwet.

⁎              ⁎

4. Thet wittnar Maria som såg JEsum på wägen Wara vpstånden af döda/ Och lefwa igen i sina härlighet.

5. Stoor witnesbörd såg hon/ Tå hon kom i grafwena/ Gudz Änglar och swepekläder/ Tå fick hon ther see Then döde wara borta

⁎              ⁎

6. Mera skal man nu troo Thet som Maria säger/ Än thet the otrogne Judar föregifwa.

7. Wist är Christus nu vpstånden Af bittra dödsens nödh/ Och hafwer wunnit seger öfwer döden.

Wersen.

CHristus är vpstånden af döda
Och löste alla werlden af möda:
Thess måge Wij alle wara gladh/
Och lofwa wår HErra i allan stadh/ Halleluja!

165.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 165 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/165 saknas

1. GLadelig wele wij Halleluja siunga/
Medh kärlighetzens begierning/
Både medh hierta också medh tunga
Gudh prisa för hans nådh och miskund:
Han hafwer oss förlöst af all wår synd/
Til salighet och alsköns tröst
Är han oss allom uprunnen.

2. Alt thet som lefwer på jorden skal Gudh ähra/
Rundelig hans nådes lof at bära/
Nåde/ lijf/ styrckio och ther til krafft/
I Christo hafwe wij macht.
Helwetet/ döden och Diefwulens wåld
Hafwer han förderfwat för wåra skuld.
Wij tacke tigh o HErre!

3. Gudh tilsäger allom sina nåde
Som sigh på honom förlåta:
Han gifwer them tröst emot synd och wåda;
Och är them biståndig i alla måtto.
Utan all swijk och arga list/
Såsom hans Ord oss lära wist.
Tin frijd öfwer oss o HErre!

4. Gudh Fader ware lof och ähra;
Så ock hans Son wårom HErra;
Och ther til medh then Helge And;
Som oss altijd giör bistånd!
Ifrån ewighet och til ewighet
Hafwer warit och blifwa ska/
Altijd förutan ända.

Gla- 166.