Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-2.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
330 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 331

På thet han wår rättferdighet
Och lijf skal blij i ewighet.

3. Så glädioms nu i thenna Fest/
Tu Gudh wår Fader worden äst/
Som oss tin barn i JEsu Christ
Wil ifrån all nödh hielpa wist.
Thess siunge wij Halleluja/
Lof/ prijs ske Gudh i allan stadh!

170.

Koral nr 170 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/170 saknas

1. LÅt oss frögdas/ gladlig siunga/
Låt oss alla medh wår tunga
Prisa Gudh på thenna dagh/
Tå wår owän föll i slagh
Låt oss lofwa HErran/ HErran;
Låt oss frögdas när och fiärran.

2. Mächtigt nu i dagh regerar/
Och medh seger triumferar
Hielten wår Immanuel:
Försten öfwer Israel.
Månd' i dagh från dödsens wånda
Segerfull igen upstånda.

3. Then som förz här måste strida/
Och af Satan myckit lida/
Haar nu wunnit platz och feldt/
Som en dråplig segerhielt:
Then ther fordom blef förhädder
Är i segerpracht nu klädder.

4. Ett förgift nu månde wara
Helwetit så ock thess skara/
Leijonet af Juda Stam:
Ja/ i dagh så haar Gudz Lamb
Oss uhr mörcksens käfftar tagit/
Och wårt synda-qwahl kullslagit.

5. Satan/ hwar är nu titt wälde?
JEsus Christus thet nedfälde.
Hwar är nu tin udd o dödh?
Helwete/ hwar är tin glödh?
Tu äst/ Diefwul/ öfwerwunnen
Och tin macht thesslikes bunnen.

6. HErren JEsus haar oss gifwit
Salighet och döden drifwit/
Som ock lifwet til oss fördt;
Syndsens wåld är platt förstördt:
Helw'tis eld och swåra låga
Skal the trogna aldrig plåga.

7. JEsu/ tigh ske tack och heder
At tu slogst wår owän neder/
Och förstörde medh tin dödh
Hwad oss giorde qwahl och nödh:

Månd' Tt 3 För