Sida:Psalm1695-2.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
330 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 331

På thet han wår rättferdighet
Och lijf skal blij i ewighet.

3. Så glädioms nu i thenna Fest/
Tu Gudh wår Fader worden äst/
Som oss tin barn i JEsu Christ
Wil ifrån all nödh hielpa wist.
Thess siunge wij Halleluja/
Lof/ prijs ske Gudh i allan stadh!

170.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 170 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/170 saknas

1. LÅt oss frögdas/ gladlig siunga/
Låt oss alla medh wår tunga
Prisa Gudh på thenna dagh/
Tå wår owän föll i slagh
Låt oss lofwa HErran/ HErran;
Låt oss frögdas när och fiärran.

2. Mächtigt nu i dagh regerar/
Och medh seger triumferar
Hielten wår Immanuel:
Försten öfwer Israel.
Månd' i dagh från dödsens wånda
Segerfull igen upstånda.

3. Then som förz här måste strida/
Och af Satan myckit lida/
Haar nu wunnit platz och feldt/
Som en dråplig segerhielt:
Then ther fordom blef förhädder
Är i segerpracht nu klädder.

4. Ett förgift nu månde wara
Helwetit så ock thess skara/
Leijonet af Juda Stam:
Ja/ i dagh så haar Gudz Lamb
Oss uhr mörcksens käfftar tagit/
Och wårt synda-qwahl kullslagit.

5. Satan/ hwar är nu titt wälde?
JEsus Christus thet nedfälde.
Hwar är nu tin udd o dödh?
Helwete/ hwar är tin glödh?
Tu äst/ Diefwul/ öfwerwunnen
Och tin macht thesslikes bunnen.

6. HErren JEsus haar oss gifwit
Salighet och döden drifwit/
Som ock lifwet til oss fördt;
Syndsens wåld är platt förstördt:
Helw'tis eld och swåra låga
Skal the trogna aldrig plåga.

7. JEsu/ tigh ske tack och heder
At tu slogst wår owän neder/
Och förstörde medh tin dödh
Hwad oss giorde qwahl och nödh:

Månd' Tt 3 För