Sida:Psalm1695-2.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
246 Jule Högtijds Psalmer. 247

1. ALle Christne frögda sigh i thenna högtijd/ Halleluja.

Then som högsta kronona bär/ är födder här Af een Jungfru.

2. Frälsaren hijt til oss kom Från Gudz högstes Himmels thron/ Och tog Mandom.

Then sanna Solen vprann/ Som nu aldrig bärgas kan/ Hon skijn altijd.

3. Thenna Solen lyser oss/ Och förer then rätte koos Til Gudh Fader.

Solen hafwer dagen giordt/ Natten är nu drifwen bort Medh sitt mörker.

4. Ett stort vnder skedde här/ Högste Gudz Son Mandom bär: En träl worden.

Han är både Gudh och Man; Som oss allom hielpa kan Jfrån döden.

5. Esaias hafwer sagt/ At Gudh hade thet i acht/ Komma medh sin Gudoms macht/ Och taga Mandom.

Såsom sagt war är thet skedt: Gud hafwer sin nådh betedt: Lifsens wägh för them beredt/ Som ther på trodde.

6. O arma Juda slächt! Hwij är thetta tigh otäckt? Tro här på/ så är tin synd vthsläckt. Här är then rätte man; Wåra synd borttager han; Som medh Skriftene bewisas kan. Halleluja!

Wersen.

CHristus är födder af en jungfru reen/
Han lät sin kärlek skina;
Och kom oss til Gudz wänskap igen/
Medh sinom dödh och pina.

127.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 127 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 3/2
 \key d \minor
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{c2 f1 f2 g2 g a bes1 g2 f1 \fermata\divMax
a2 g a g d d e f1. f1\fermata\divMax}
f2 c' c c d1 c4 bes a1 bes2 c1 \fermata\divMax
c4 c2 c c d1 c4 bes a1 g2 f1\fermata\divMax
f2 d1 e2 f1 d2 c1 b2 c1\fermata\divMax
c2 f1 f2 g1 a2 bes a g f1\fermata\divMax
a2 g1 g2 d1 e2 f e d c1\fermata\divMax
c2 d d c d f e f1. f1\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{f2 f1 d2 c1 f2 bes,1 c2 f1 \fermata\divMax
f2 c1. d1 c2 f,1. f1 \fermata\divMax}
f'2 f1 e2^"6" d1 e2^"6" f2 e d^"b 6" c1\fermata\divMax
f4 e1^"6" f2 bes,1 c2 f,1 c'2 f1\fermata\divMax
d2 g1 c,2 d1. e2^"6" f g^"#" c,1\fermata\divMax
f2 d1 d2 c bes^"6" a^"6" g1 c2 f,1\fermata\divMax
f'2 c1. d1 c2 f, g1^"#" c1\fermata\divMax 
a2^"6" bes1 a2^"6" g f c' f,1. f1\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ Een Jung -- fru föd -- de ett barn i dagh/
Thet wij sko -- le pri -- sa och äh -- ra; }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" 
I thet haf -- wer Gudh ett godt be -- hag;
Han biu -- der oss hö -- ra thes lä -- ra. }


>>

Wore ic -- ke thet bar -- net i werl -- den födt/
Tå skul -- le hwar man ewin -- ner -- li -- ga dödt:
Nu ä -- re wij fräl -- ste al -- le.
Lof -- wad wa -- re tu JE -- su Chri -- st/ 
Som oss hafwer frälst af dief -- wu -- lens list/
Medh pi -- no och död -- sens gal -- la.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 90 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 90 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
5. Esaias Ji frälst