Sida:Psalm1695-2.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
334 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 335

Uhr grafwen komma måge/
Ty dödsens wåld och plåge
Af JEsu är förstörd.

4. Then Jonas som war kastad
J hafwet/ kommer op/
Wår JEsus hafwer hastat
Vhr grafwen; gifwit hopp/
At wredens storm är stillad/
Wår återlösning gillad
Och wärfwat oss nytt lijf.

5. Ty ormen hade stuckit
Wår JEsum i hans håhl/
Och JEsus hade druckit
Af bäcken/ at hans siäl
Medh ångest war vpfylter/
Hans Gudoms klarhet skyhlter
J hans förnedrings tijd.

6. Wår grymme fiende hade
Mot JEsum stält all macht;
Then JEsus nederlade/
Som Skriften oss haar sagt.
Han Satans wåld förstörde/
Thet som ett roof bortförde/
Förqwafde helwtis macht.

7. Nu är wist thenna dagen
Som HErren sielf har giordt/
Wår fiende är nu slagen/
Och Christi Rijke är stort;
Låt oss medh frögdfull tunga
Om sådan seger siunga/
Och prisa HErran Gudh.

8. Wij kunne nu tå fråga
Hwar är tin vdd tu dödh?
Tu helw'tes grymma låga
Hwar är tin swåra glödh?
Gudh ware altijd lofwad
Som oss haar så begåfwat/
Och thenna segren skänckt.

9. Han haar wår siäl vthtagit
Från döden/ och wår foot
Från fall/ all gråt aftwagit
Oss gifwit salig boot:
Wij wele för Gudh wandra/
Wår syndaart förandra/
Och i Gudz wägar gåå.

10. Genom dopet begrafne
Medh Christo är wij/
Och synderna nidhslagne;
Ståm vp af synden frij.
Gudh trona i oss wercke/
Och medh sin Anda stärcke
J siälen nytt lijf.

173.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 173 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key f \major
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 \repeat volta 2{f4 c'4 a4 g4 f4 e4 f4 f4\fermata\divMax
a4. bes8 g4 c4 c4. b8 c2\fermata\divMax}
c4 f4 d4 c4 bes4. c8 a4 a4\fermata\divMax
bes4. a8 g4 c4 b4. c8 c2\fermata\divMax
d,4. e8 c4 f4 e4. f8 f2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 \repeat volta 2{f4 e4^"6" f4 c4 d4^"56" c4 f2\fermata\divMax
f2 e2^"6" d2^"76†" c2\fermata\divMax}
a2^"6" bes4 c4 d4^"6" e4^"6" f2\fermata\divMax
g4. f8 e4.^"6" f8 g4^"#4" g,4 c2\fermata\divMax
bes2 c4 a8^"6" bes8 c2 f2\fermata\divFin
}

verse = \lyricmode {
 <<
{ JE -- su! tu tigh sielf vp -- wäck -- te/
Tå tu lågst i graf -- wen död/ }
\context Lyrics = "versRad2" { \set associatedVoice = "melody" Och medh ti -- nom blodh vth -- släck -- te
Swå -- ra brin -- nand helw' -- tes glödh/ }


>>

Wär -- des ock min siäl vp -- re -- sa
At hon i -- från jor -- den sigh
Has -- ta må/ o Gudh/ til tigh.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 60 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}
8. Wij Uu JEsu!