Sida:Psalm1695-2.djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
338 Om Christi Upståndelse. Om Christi Upståndelse. 339

Och migh kungiör lifsens wägar
Them jagh wandra skal til roo
At jagh gladh må hos tigh boo.

10. Här skal nu min siäl sigh nähra
Af osyrat Himmels brödh/
JEsu nådh/ och eij begära
Annat til sitt vnderstödh/
Än thet han förwärfwat hafwer;
Kasta syndsens surdegh bort/
Hwilkens frögd är snödh och kort.

174.
Se tonen Num. 45.

1. THenne är then store dagen/
Som oss Christus hafwer giordt
Mörcksens Förste är nu slagen/
Nederlagd är helw'tis port;
Dödsens mörcker haar förswunnit/
Lifsens Sool haar nu vprunnit.

2. Hwar är nu/ o dödh/ titt wälde?
Helwete hwar är tin krafft?
Ormen som wår moder fälde
Hafwer Christus nederlagt;
Honom medh son dödh förderfwat:
Frijd och seger oss förwärfwwat.

3. Säll och salig är then stunden/
När wår Frälserman vpstod/
Satan blef i mörcker bunden/
Dämpat wardt hans grymma modh.
Sij/ nu kinna fåren wara
Jbland vlfwar vtan fahra.

4. Wij haa warit fierran gångne
Från thet lijf som ofwan är:
Oss haar döden hållit fångne
Medh sin grymma macht och hähr.
Men wij är frij then wånden/
Medan JEsus är vpstånden.

5. Wij haa warit dödsens trälar
Wij haa warit mörcksens barn
Satan hade wåra siälar
Snärde i sin näät och garn:
Nu haar JEsus oss förlossat/
Ormsens hufwud sönderkrossat/

6. Jude slächt tin otro spegla
Vthi thesse vnderting:
Vthsätt wachten och besegla
Grafwen medh Pilati ring.
Christus får doch vtan möda
Genom stenen från the döda.

7. Hwässe döden sina tänder
Ryte Satan vtan tahl/
Bunden är hans macht och händer/
Hämmat är nu dödsen qwahl.
Ho medh Christo blijr begrafwen
Vpstår vnder Christi glafwen.

8. Låter oss nu wara glade/
Frögde sigh hwar på sin ort;
Nu är botad all then skade
Som oss Adam hade giordt:
Dödsens fruchtan är fördrifwen/
Döden är vpswulgen blifwen.

4. Wij U u 3 9. Up