Sida:Psalm1695-2.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
342 Om Christi Himmelsfärd. 343


1. NU frögdoms wij medh glädie stoor/
Ty Christus vp til Himla foor/
Lofsiungom medh en hiertans frögd/
Wår broder foor til Himmels högd.

2. Then Ängla chor och Himla skaar/
Then gifwer Christo vppenbar
Gudomlig ähra margelund/
Thet wij ock giöre i all stund.

3. Ty han som är then HErren båld/
Som hafwer alt vthi sitt wåld/
Han är wår broder huld och blijd;
At Änglar ock ther glädias widh.

4. Rum hafwer han oss ther beredt/
At blifwa ther i ewighet.
Lofsiungom nu medh hiertans frögd/
Wår broder foor til Himmels högd.

5. Wij skole ärfwa Himmelrijk/
Och warda helga Änglar lijk;
Thet the ock ganska gierna see/
At sådan ähra oss må skee.

6. Medh oss så är nu ingen nödh/
Ty Satan/ synd och ewig dödh
Haar Christus för oss nederlagt/
Alt som hans Ord thet hafwer sagt.

7. Han sänder nedh then Helga And/
At lära oss flyy syndsens band/
Och trösta genom HErrans Ord/
Bewara wäl för Satans mord.

8. Så bygger han then Christenhet/
Til ewig frögd och salighet;
Allenast troom på JEsum Christ/
Så få wij hielp i all wår brist.

9. Nu tackom Gudi i all stund/
Och prisom vthaf hiertans grund:
Lofsiungom honom så medh frögd/
At thet hörs op i Himmels högd.

10. Gudh Fader vthi ewighet/
Tigh säger nu tin Christenhet
Lof/ ähra/ tack medh allo flijt.
Til tigh står all wår tröst och lijt.

11. Gudz Son/ tu HErre JEsu Christ/
Äst härlig och alzmächtig wist/
Tigh lofwar nu tin Christenhet/
Thesslikes ock i ewighet.

12. Tu Helge Ande sanner Gudh
Oss lärer wandra i Gudz Budh/
Wij lofwe tigh/ wij prise tigh/
Wij tacke tigh ewinnerlig.

13. Then Heliga Trefallighet
Lät oss få blij i ewighet
I glädie och i Himmels-frögd/
Tijt Christus för oss är vphögd.XI.
Pingesdaga Högtijd.
Om then Helga Anda.

178.

Koral nr 178 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/178 saknas

Alle- X j