Sida:Psalm1695-2.djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
350 Om then Helga Anda. Om then Helga Anda. 351

1. KOm Helge Ande HErre Gudh/
Upfyll medh tine nåde godh
The Christtrognas hierta/ hugh och sinn;
Tin brinnande kärlek uptänd i them:
O HErre genom tins liuses skeen/
Hafwer tu församlat til trona igen
Folck uthaf allahanda tungomål.
Ty prise wij tigh och siunge så:
Halleluja/ Halleluja!

2. Tu helga lius/ nådenes port/
Uplys oss alla medh lifsens Ord:
Lär oss nu rätteliga känna Gudh;
Och kalla honom Fader af hierta och hugh.
O HErre förtag all falsk lärdom/
Medh tine nådh tu til oss kom:
Hielp oss at troo på JEsum Christ/
Och sökia när honom all wår tröst.
Halleluja/ Halleluja!

3. Tu helge eld hugnelig tröst/
Låt brinna i wårt hierta och bröst
Gudz kärlek/ til at hålla hans Bodh:
Hielp drafga wårt korss medh tolamod
O HErre oss medh krafft bered;
Och styrck wår hiertans blödighet/
At wij här manneliga strida må/
Och så genom döden til lifwet gåå.
Halleluja/ Halleluja!

182.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 182 [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


\version "2.14.2"

% Lilypond i MediaWikis Score extension är tämligen begränsad då Lilypond körs i safe mode (lilypond -dsafe=#t)
% vilket slår av de flesta avancerade funktionerna av säkerhetsskäl. Dessutom kör svenska
% wikisource med en ganska gammal version av Lilypond (2.14) som saknar en del funktionalitet
% eller som är omöjlig att använda i safe mode.


%%% taktstreck %%%

% "divisioMaxima" = heldraget taktstreck
divMax = {
 % Egentligen vore det kanske önskvärt med divisioMaxima genom
 %  \once \override BreathingSign #'stencil = #ly:breathing-sign::divisio-maxima
 %  \once \override BreathingSign #'Y-offset = #0
 %  \breathe
 % men det fungerar inte av okänd anledning. Går inte heller att inkludera "gregorian.ly" (safe mode).
 %
 % i stället använder vi ett vanligt taktstreck. 
 \bar "|"
}

% slutstreck
divFin = {
 \bar "||"
}

%%% paper & layout %%%
\paper {
 indent=0\mm
 short-indent=0\mm
 oddFooterMarkup=##f
 oddHeaderMarkup=##f
 print-page-number=##f
}

% Vi kan inte ändra accidentalStyle manuellt. Som lösning använder vi MensuralVoice som har rätt bra inställningar.
%    \accidentalStyle "neo-modern"       % Kräver 2.15
%    #(ly:set-accidental-style 'neo-modern) % Fungerar inte i safe mode

\layout {
 \context {
  \Score
  timing = ##f 
  \remove "Bar_number_engraver"
 }

% \context {
%  \Staff
%  \override TimeSignature #'style = #'mensural
%  \override NoteHead #'style = #'petrucci
% }

 % MyVoice = MensuralVoice med Petrucci NoteHeads
 \context {
  \MensuralVoice
  \name "MyVoice"
  \alias "Voice"
  \consists "Slur_engraver"
  \override NoteHead #'style = #'petrucci
  \override Rest #'style = #'mensural
%  \override Flag #'style = #'mensural  % 2.16+
  \override Stem #'flag-style = #'mensural  % 2.14
  \override Stem #'thickness = #1.7
%  \override Stem #'length = #5.5
 }

 % MyStaff = MensuralStaff, fast med taktstreck
 \context {
  \MensuralStaff
  \name "MyStaff"
  \alias "Staff"
  \denies "Voice"
  \defaultchild "MyVoice"
  \accepts "MyVoice"
  \override BarLine #'transparent = ##f
  \override StaffSymbol #'thickness = #1.0 % default
%  \override StaffSymbol #'thickness = #1.3
 }

 \context {
  \Score
  \accepts "MyStaff"
 }
}

%%% takt, tonart etc %%%

pre = {
 \time 2/2
 \key g \dorian
}

premelody = {
 \autoBeamOff
 \clef "petrucci-c1"
 \pre
}

prebass = {
 \autoBeamOff
 \clef "mensural-f"
 \pre
}

voicename = MyVoice

%%% melodi %%%

melody = \relative c' {
 f2 g4 g f2 d c e f1\fermata\divMax
 a2 c d c a g d4 (f2 e4) f1\fermata\divMax
 a2 a a g a1 f2 f g g g1 f1\fermata\divMax
 g2 g a g4 f2 f d\fermata\divMax
 c2 f f g4 (a4) g2 f f d\fermata\divMax
 c2 d4 f f e f2\fermata\divFin
}

%%% bas %%%

bass = \relative c {
 f2 c d bes a g f1
 f'2 f, d e^"65" f c' bes^"56" c^"43" f,1\fermata
 f'2 f f c f1 d2 d c b^"6" c1 f,\fermata
 c'2 c f e4 d2 a^"6" b\fermata
 a4 g f f' d2 c c d a^"6" bes\fermata
 a2^"6" g4 f c'2 f,1\fermata
}

verse = \lyricmode {
 Nu be -- die wij then Hel -- ga And
Om een sann troo och rätt för -- stånd;
At han för oss rå -- der i al -- la ti -- der;
Hälst ut -- hi thet yt -- ter -- sta
wij sko -- lom hä -- dan li -- da. 
Ky -- ri -- e E -- leeson.
}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%% png / svg %%%

\score {
 <<
  \new \voicename = "melody" { \premelody \melody }
   \new Lyrics \lyricsto "melody" { \verse }
  \new \voicename {\prebass \bass }
 >>
 \layout {}
}

%%% midi / ogg %%%

\score {
 <<
 \new Staff { \unfoldRepeats { \melody } }
 \new Staff { \unfoldRepeats { \bass } }
 >>
 \midi {
  % \tempo 80 2 % 2.16+
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 2)
  }
  \context {
   \Staff
   midiInstrument = #"church organ"
  }
 }
}


1. NU bedie wij then Helga And
Om een sann troo och rätt förstånd;
At han för oss råder i alla tider;
Hälst uthi thet yttersta
Wij skolom hädan lida: Kyrie Eleeson.

2. O ädla lius gif oss titt skeen!
Lär oss JEsum Christum känna alleen;
At wij medh honom hålle och faste blifwe;
Och at han oss arfwelott
J sino Rijke gifwer: Kyrie Eleeson.

3. O kärleks eld uptänd wår sinn!
Gif oss allom thet i hiertat in/
At wij samman lefwe som bröder käre
J frijd och i rolighet/
Wij som Christne äre: Kyrie Eleeson.

4. O högsta tröst i alla nödh!
Hielp at wij eij fruchte skam eller dödh/

182. Yy När