Sida:Psalm1695-2.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
352 Om then Helga Anda. Om then Helga Anda. 353

När wij then bittra döden skole smaka/
Blif när oss i frestelsen
At wij tigh icke försake: Kyrie Eleeson.

183.

VEni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium; & tui amoris in eis ignem accende: qui per diversitatem linguarum cunctarum gentes in unitate fidei congregasti. Halleluja, Halleluja!

Mensural f clef 07.svg Koral nr 183 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/183 saknas


O Tu Helge Ande kom/ Upfyll tina Christtrognas hiertan/ Och tin brinnande kärlek uptänd uthi them/ Tu som församlar folck uthaf allahanda tungomål/ Uthi ena Christeliga troo endrächteliga: Gudhi ware lof ewinnerliga!

184.
Se tonen Num. 377.

1. HElge And mins hiertans nöije!
Bäste skatt och högsta tröst!
Tu som wärdes tigh nedböija
Til at höra böneröst/
Som uthaf titt Tempel går/
Ther tu heligt offer får:
Låt min siäl ther til uthwäljas/
At tu wil i henne dwäljas.

2. Tu äst then förnämste gåfwa/
Then min JEsus skäncker migh;
Then han wärdes allom låfwa
Som begärat hiertelig.
Tu äst Ordetz witne sant;
Och min återlössningz pant;
Siälens hugnat; HErrans finger;
Hoppetz anckar; trones wingar.

3. Kärleks eld och nådsens källa;
Wijshetz brunn och sannings And:
Tu kan samwetet frijställa/
När thet qwäls af syndsens band.
Gif min Anda witnesbörd/
At jagh warder af Gudh hörd/
Som ett barn uthaf sin fader;
Så är jagh förnögd och glader.

4. Tu äst medh af Himmelen guten
Som en liuflig dagg och regn:
Frijd och tröst är medh tigh sluten/
Samt medh Christi nådh och hägn.
Ach! upfyll tå mildelig
Mina siäl som öpnar sigh/
Och wil tigh medh glädie fägna/
Ja/ medh troon tigh sigh tilägna.

5. Tu kanst alla ting uthgrunda/
Ja/ Gudz diuphet wetst tu wäl.
Ty wil jagh af tigh åstunda/
Thet tu lärer så min siäl/
At jagh weet Gudz wilja rätt/
Och kan lefwa på thet sätt/

2. Tu Yy 2 Som