Sida:Psalm1695-2.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
354 Om then Helga Anda. Om then Helga Anda. 355

Som hans Ord migh föreskrifwer/
At jagh honom täcklig blifwer.

6. Tu äst helig/ tigh misshagar
Alt hwad synd och orätt är:
Then tigh framgeent här förjagar
Wilt tu aldrig wara när.
Helga migh i een rätt troo/
At tu wärdes när migh boo.
Ty jagh kan til Himlen fara/
Om jagh må tin boning wara.

7. Tu äst nådig/ mild/ sachtmodig/
Som een dufwa: men flyr bort
Jfrå then/ som wredh och blodig/
Haar ett sinne stolt och stort.
Lär/ o! lär migh samma dygd:
Giör migh tolig och förnögd;
At jagh eij min nästa hatar
Eller/ thet tu älskar/ ratar.

8. Hielp at jagh mot synden sträfwer;
När jagh staplar/ war min staf:
War mitt lijf then stund jagh lefwer:
När jagh döör/ tilslut min graf.
När jag skal igen upståå/
Gif at jagh medh glädie må
In för JEsu domstol ställas/
Och medh the uthwalda sällas.

185.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 185 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/185 saknas


1. NÄr Christus Gudz thens Högstas Son/
Up til sin höga Himmels thron/
Af thenna werlden wille gåå/
Til Lärjungarna sade så:

2. Jagh faar up til Gudz Majestät/
Men går icke af thenna stadh
Förz än i få then Helga And/
Som jagh sänder af Fadrens Hand.

3. Läriungarna gömde thet taal/
Woro församlad i en saal
Eendrächtigt efter Christi sätt
J bönen til Gudh alle slätt.

4. På Pingesdagh then tredie stund/
När the bådo af hiertans grund/
Kom then Helg Ande i thet huus/
Och tänd op ett nådalius.

5. Han som eldztungor på them satt/
Och gaf them allom Himmelsk skatt;
At the medh nya tungors art
Gudz stora werck uthalte snart.

6. Ther til kom också myckit folck/
Af månge landskap war ther tolck/
Som hörde them uthi en ring
Kundgiöra all the dråplig ting.

7. En part som fullwäl kände them/

Af Yy 3 Gali-