Sida:Psalm1695-2.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
358 Om then Helga Anda. Om then Helga Anda. 359

4. Kom Gudz dyra gåfwa/ Sönderslijt the klåfwa
Ther i jagh är spänd;
Kom/ ach! kom min längtan; Kom min hierta trängtan/
Och mitt qwahl bortwänd!
Hiertat får nytt lijf och styrckia
När tu giör thet i tin Kyrckia.

5. Hiorten häfftigt längtar/ Och til watnet trängtar
När han jagad är:
Siälen sammalunda/ Tå hon margelunda
J migh plågas här/
Månde all sin trängtan ställa
Til then rena nåde-källa.

6. Tu som oss haar skapat/ Och wår synd uthskrapat
Genom Christi blodh:
Tu all kyskhets Ande/ Sänd oss nu tilhanda
Ett reenhiertat modh:
Lär oss titt behag at giöra/
När wårt kött oss wil förföra.

7. Styr och föör min handel Medh en helig wandel:
Låt min stigh och gång/
Tigh til prijs och heder/ Syfta tijt tu leder:
Låt min böön och sång/
Som jagh frambär til tin ähra/
Täckias tigh/ o HErre käre!

8. Låt eij Satan arge Medh sin list then marge
Migh här skada fåå:
Låt migh/ när en ände Skeer på mitt elände/
J himmelsk glädie gåå.
Ther skal jagh medh frögdfull tunga
Tigh ett Halleluja siunga.

187.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 187 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/187 saknas


1. O Helge And kom til migh in/
Uplys min siäl/ uptänd mitt sinn/
At jagh må i tigh blifwa.
Låt lysa lifsens lius för migh/
Och föör migh på then rätta stigh/
Jagh wil migh tigh heelt gifwa.

2. Uthi all sanning led tu migh/
Förståndet öpna nådelig/
Jagh lära må tin wilja.
Ach! giör migh från all synder reen/
At jagh må följa tigh alleen/
Alt ondt ifrån migh skilja.

3. Hielp HErre tu af nåde blijd/
At jagh af hiertat all min tijd
Migh håller widh thet ena/
At troo på HErran JEsum Christ/

187. Z z Och