Sida:Psalm1695-2.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
362 Om then H. Trefallighet. Om then H. Trefallighet. 363

Och skänckia oss medh Christi blodh/
Som borttager synder alla;
Låt komma til oss titt helga Ord/
Tin wilja kan thet förklara:
Som skapat hafwer Himmel och jord:
Thet må wår ledare wara/
At wij icke wille fara.

2. Men alle rope wij nu til tigh/
Oss är eij annat til råde/
Ty ingen tager tin Ord til sigh/
Utan han får tina nåde.
O helge Fader tänck ther på/
At Diefwulen giör oss wånda;
Och wil oss taga tin Ord ifrå/
Och komma oss sigh tilhanda:
Ty sänd oss tin Helga Anda.

3. O Gudh och menniskia JEsu Christ!
Som synden på tigh lade/
Tu wetst wäl sielf wår stora brist/
Efter tu ock Mandom hade.
O JEsu Christ wår broder kär!
Wärdes titt löfte hålla;
Hugswalaren lät komma här/
Som oss lärer sanning alla/
At wij icke från tigh falla.

4. O tu Helige Ande kom!
Slijt sönder Diefwulens snara/
Låt Gudz Ord fåå i wårt hierta rum/
At thet måtte när oss wara:
Så warde wij alle rene giord/
Och prise wår Gudh medh gamman/
Af JEsu Christi helga Ord;
The wij tacke allesamman/
Nu siungande ther til Amen.

189.

Mensural f clef 07.svg Koral nr 189 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/189 saknas


1. HErre Gudh Fader stat oss bij/
Och låt oss icke förderfwas:
Giör oss ifrån wåra synder frij/
At wij titt Rijke må ärfwa.
För then Onda oss bewara/
At wij honom öfwerwinne/

Och Zz 3 Både